Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygga invånare i Uppvidinge

Trygghetsmätning 2023 visar att invånare i Uppvidinge upplever ökad trygghet. Mätresultaten i kommunen har hållit en stadigt trygg nivå sedan undersökningen startade och så även i år: Invånare som har besvarat enkäten upplever låg oro och låg utsatthet för brott där de bor.

Trygghetsmätningen

Trygghetsmätningen skickades till 600 invånare 16 till 85 år. Drygt 55 procent av tillfrågade besvarade enkäten under mätperioden augusti till oktober 2023. De som svarar på enkäten får ange svar som omräknas till en problemnivå från 0 till 6, där siffran 0 betyder ett ”närmast obefintligt problem” och siffran 6 ett ”alarmerande påtagligt problem”. När alla svar sammanställs får man fram en indexsiffra där ett lågt index är bättre än ett högt.

Ökad trygghet 2023

I Uppvidinge är index 1,51, vilket är en förbättring jämfört med 2022, då index var 1,86. De svarande 2023 ser färre problem och ger en positiv bild av polisens agerande mot problem.

– Invånarnas upplevda trygghet har ökat, vilket är mycket positivt. Kommunen samverkar med polisen och den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande frågor kommer att stärka det arbetet ytterligare. Vi vill arbeta för att Uppvidinge fortsatt ska vara en trygg kommun att bo i, säger kommunstyrelsens ordförande Simon Bring.

Norra och södra Uppvidinge

Den upplevda tryggheten skiljer mellan kommunens två mätområden. I norra delen av kommunen är index 1.86 medan index är 1,16 i södra. Den oro som tas upp i norra området, där Åseda och Norrhult ingår, gäller bostäder där alkohol- och narkotikamissbrukare finns samt narkotikapåverkade personer utomhus. Nedskräpning och brist på efterlevnad av trafikregler tas också upp.

Vilka frågor ställs i trygghetsundersökningen?

Drygt trettio frågeområden är återkommande i undersökningen, vilket gör det möjligt att se förändringar över tid. Några exempel på frågor:

 • Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för brott?
 • Är du trygg när du är ute sent en kväll i ditt bostadsområde?
 • Hur upplever du polisens närvaro och arbete med problem?

Hur används undersökningen?

Trygghetsmätningens resultat analyseras av polisen och kommunen, som följer trygghetsläget och agerar utifrån detta. Enkätsvaren ger underlag för gemensamt arbete som kan minska de lokala problemen. I det arbetet kan alla som bor i kommunen delta.

Bidra till trygghet och tipsa polisen

Alla invånare och verksamma i kommunen kan bidra till ökad trygghet. Att respektera trafikregler, engagera sig i Grannsamverkan och stärka gemenskapen i bostadsområdet, är några exempel. Att alltid polisanmäla brott och tipsa om problem är också viktigt för att polisen ska kunna fördela sina resurser rätt. Här kan du göra en anmälan/tipsa polisen:

Tipsa polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppvidinge kommun och polisen samverkar och stöttar

I Uppvidinge samverkar polisen och kommunen i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. Målet för rådets arbete är ökad trygghet i hela kommunen. Grannsamverkan stöttas av både polisen och kommunen. Även Brottsofferjouren får kommunens stöd. Några exempel på prioriterade områden, hämtade ur strategisk samverkansöverenskommelse 2023-2027:

 • Trygghetsfrågor inklusive brottsförebyggande åtgärder vid stadsplanering
 • Unga som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk
 • Relationsbrott med särskilt utsatta brottsoffer.

Kommunerna är enligt en ny lag skyldiga att arbeta brottsförebyggande

Uppvidinge kommun ska bland annat:

 • Ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område
 • Besluta om åtgärdsplan för att förebygga brott, baserat på lägesbild och orsaksanalys
 • Ansvara för den lokala samordningen av det brottsförebyggande arbetet
 • Arbeta för att etablera samverkan med andra relevanta aktörer.

Arbete enligt lagens krav pågår och förstärks under våren 2023.

Vilka trygghetsfrågor arbetar Uppvidinge kommun redan med?

I det lokala brottsförebyggande rådet har bestämts inriktning för arbetet som ska ge en lokal och aktuell bild av trygghetsläget:

 • Genomföra trygghetsvandring i en ort per år. Senast i Åseda våren 2023
 • Kartlägga lokal säkerhet och trygghet i en arbetsgrupp där kommunala verksamheter och polisen ingår
 • Samverka i trygghetsfrågor kopplade till demokratiska uppgifter: ”Trygg som förtroendevald”.

Vilka trygghetsfrågor tycker du ska prioriteras?

Har du förslag som kan förbättra tryggheten i Uppvidinge kommun? Finns det frågor och problem som du tycker ska prioriteras? Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Mats Ljungqvist
Kommunpolis
114 14 (växel)

Simon Bring
Kommunstyrelsens vice ordförande
0474-470 00 (växel)
info@uppvidinge.se

Beredskapssamordnare
0474-470 00 (växel)
info@uppvidinge.se

Lyssna