Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höjning av vatten– och avloppstaxan

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en höjning av vatten- och avloppstaxan. Beslutet om att öka avgifterna är alltid en utmaning, men det är viktigt att förstå varför detta är nödvändigt för vårt samhälle.

  1. Infrastruktursunderhåll och uppgraderingar: Vårt vatten- och avloppssystem är en vital del av vår samhällsinfrastruktur. För att fortsätta tillhandahålla rent dricksvatten och säkra avloppssystem är det nödvändigt att investera i underhåll och uppgraderingar. Många av våra nuvarande system är åldrande och kräver reparationer. Genom att höja avgifterna kan finansiering säkerställas för dessa projekt utan att kompromissa med kvaliteten.
  2. Följa regelverk och miljökrav: Miljölagstiftningen blir allt strängare, och överensstämmelse med dessa normer är nödvändig för att skydda vårt vatten och vår omgivning. Avgiftshöjningen möjliggör finansiering av de åtgärder som krävs för att följa gällande regelverk och miljökrav.
  1. Ekonomisk hållbarhet: Kommunens budget måste vara balanserad för att upprätthålla våra samhällstjänster och välfärd. Genom en höjning av vatten- och avloppstaxan kan nödvändiga medel genereras för att bibehålla våra tjänster och investera i en gemensam framtid.
  1. Driva investeringar och tillväxt: En pålitlig och effektiv vatten- och avloppsförsörjning är kritisk för att attrahera företag och invånare till vårt område. Genom att säkerställa att våra system är i fullgott skick skapar vi en attraktiv och hållbar kommun som kan dra nytta av ekonomisk tillväxt och utveckling.

Vi förstår att höjda avgifter kan vara en utmaning och vårt mål är att hålla dem på en rimlig nivå. Vår kommun fortsätter att söka efter sätt att effektivisera våra tjänster och minska onödiga kostnader för en försiktig och ansvarsfull hantering av skattemedel.

Förslag på ny avgift

Anläggningsavgiften höjs från 50 000 kr till 110 000 kr och tomtyteavgiften från 25 kr per kvadratmeter till 45 kr per kvadratmeter. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för de som bygger ny fastighet inom kommunens verksamhetsområde där kommunalt vatten- och avlopp saknas. För redan befintliga abonnenter höjs förbrukningsavgiften från 26,13 kr per kubikmeter till 31,36 kr per kubikmeter.

Vatten- och avloppstaxan

VA-taxan bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Sett över en treårsperiod ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll, enligt den så kallade 3-årsregeln. Om ett underskott inte kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid, behöver underskott skattefinansieras, vilket förvaltningen inte ser som ett alternativ då de pengarna behövs till vård, skola och omsorg.

Sammanfattningsvis är en höjning av vatten- och avloppstaxan nödvändig för att säkerställa en hållbar och välmående kommun. Vi tackar er för ert förtroende och förståelse när vi gemensamt arbetar för att säkra en bättre framtid för oss alla. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. Vi är här för att lyssna och hjälpa till.

För mer information kontakta Tekniska avdelningen 0474–470 00

Lyssna