Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny biblioteksplan för stärkt demokrati och ökad läslust

Ett barn håller i en bok på ett bibliotek. Foto.

I Uppvidinge kommuns biblioteksplan 2023-2027 finns mål om stärkt demokratisk utveckling i kommunen och om att främja läslusten hos unga.

Kommunfullmäktige har antagit en ny biblioteksplan som gäller 2023-2027. Biblioteksplanen beskriver Uppvidinge kommuns biblioteksverksamhet idag och vilken riktning verksamheten vill gå.

Kultur- och fritidschef Kasia Musial beskriver planen som ett verktyg för bibliotekets dagliga prioriteringar och hon hoppas att den ska hjälpa till att skapa förståelse för bibliotekets mångfacetterade uppdrag:

– Bibliotekets främsta syfte är att stärka den demokratiska utvecklingen i samhället och bidra till att stärka Uppvidingebornas möjligheter till det livslånga lärandet. I en tid av fake news och svårigheter att navigera i informationssamhället kan bibliotekspersonalen hjälpa till att öka besökarens informationskompetens. Biblioteket som mötesplats fyller också en allt viktigare roll, särskilt i glesbygdskommuner där samhällsservicen alltmer försvinner, säger Kasia Musial.

Utveckling krävs för att nå målen

Som övergripande mål i planen nämns just en stärkt demokratisk utveckling i kommunen men där finns även verksamhetsmål om att öka bibliotekets attraktivitet hos befintliga och nya besökare.

Fyra utvecklingsområden har identifierats som särskilt viktiga för att uppnå biblioteksplanens övergripande mål och verksamhetsmål.

  • Det livslånga lärandet
  • Inkluderande mötesplats
  • Stärkt demokrati
  • God samverkan

Skolbibliotekens viktiga roll

Alla skolelever ska enligt lag ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteket ska vara ett pedagogiskt stöd i elevernas lärande och utveckling och användas i undervisningen. I biblioteksplanen finns särskilda mål för skolbiblioteket och strategier för hur målen ska uppnås.

Följande tre delmål har pekats ut för skolbiblioteket:

  • Stärkta förutsättningar för elevernas livslånga läslust och läsförståelse.
  • Stärkta förutsättningar för elevernas medie- och informationskunnighet.
  • Förbättrade förutsättningar för pedagogernas och bibliotekspersonalens arbete med att främja elevernas måluppfyllelse.

Kasia Musial betonar bibliotekets viktiga roll när det gäller barn och ungas utveckling:

– Vi vill främja barn och ungas läslust och bidra till ökad läsförståelse utifrån deras egna behov. Många undersökningar nationellt pekar på sämre läsförståelse hos just barn och unga, med konsekvenser som sämre måluppfyllelse i skolan och svårigheter att lära sig läsa och skriva.

Värdefulla bidrag till biblioteksplanen

Under arbetet med att ta fram biblioteksplanen har olika målgrupper haft möjlighet att lämna in synpunkter, vilket har varit värdefullt i arbetet med planen.

Bibliotekets användare har haft möjlighet att ge sina synpunkter via en enkät. Barns delaktighet och synpunkter har lyssnats in genom dialoger med barn, i samband med klassbesök i skolbiblioteken, besök på fritiden och via elevråden på respektive skolenhet. Personal vid kommunens skolenheter har haft möjlighet att besvara en digital enkät, och förtroendevalda politiker i Uppvidinge kommun har involverats under processens gång.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har stöttat och varit behjälpliga i framtagandet av planen, genom sin kompetens och handledning.

Läs hela planen

För dig som är instresserad av att läsa hela biblioteksplanen så finns den som pdf-dokument:

Biblioteksplan 2023-2027 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna