Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om radonmätning på Älghultskolan

Älghultskolan. Foto.

Uppdaterad 2022-10-19. Analysen visar att radonhalten på dagtid ligger under riktvärdet.

Senaste nytt 2022-10-19:

Analysen av de mätningar på Älghultskolan som har genomförts av ett externt företag visar att radonhalten på dagtid när elever och personal vistas i lokalerna ligger under riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter. Medelvärdet för arbetstid klockan 07.00-17.00 måndag till fredag var 148 becquerel. När ventilationen dessutom startades tidigare sänktes medelvärdet ytterligare, till 46 becquerel.

Det nya resultatet visar att radonhalten på Älghultskolan är betydligt lägre under tider då personer vistas i lokalerna än vad den ursprungliga långtidsmätningen visade. Personal och elever har alltså inte utsatts för så höga radonhalter som befarats eftersom radonhalterna till stor del har varit höga utanför arbetstid.

Handlingsplan för att ytterligare minska radonhalten

För att minska radonhalten ytterligare vidtas nu flera åtgärder:

  • Ventilationen kommer att startas tidigare på morgonen.
  • Vissa tätningsåtgärder kommer att göras för att halterna ska bli ännu lägre både under den tid som ventilationen är igång och den tid den är avstängd.
  • Radonsugar kommer att installeras senast i början av nästa termin.
  • En kontroll av förekomst av diffusa otätheter i grunden ska göras när ventilationen är avstängd efter arbetstidens slut måndagen den 24/10. Samma eftermiddag undersöks även biblioteket och matsalen på skolan.

De två klassrum som har varit avstängda kan nu börja användas igen.

Uppdaterad 2022-10-14:

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ta del av delrapporten från det företag som har utfört nya mätningar av radonhalten på Älghultskolan. När slutrapporten har kommit och analyserats kommer skolan och förvaltningen att ta beslut om åtgärder.

Delrapporten visar att radonförekomsten på skolan i huvudsak orsakas av radon från marken. De nya mätningarna visar också att radonhalten på dagtid när ventilation är igång ligger under gränsvärdet i de klassrum som tillfälligt har stängts av. Om slutrapporten är samstämmig med delrapporten kommer klassrummen snart att kunna öppnas igen.

Vi kommer att uppdatera den här artikeln när vi har ny information.

Uppdaterad 2022-09-23:

Uppvidinge kommun och Uppvidingehus har genomfört mätningar av radonhalten i kommunens lokaler. På Älghultskolan är radonhalten förhöjd i två klassrum. Skolan har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att de två klassrummen inte kommer att användas för undervisning under en period tills problemet är åtgärdat. Lektionerna flyttas under tiden till andra lokaler.

Även i fritidshemmets lokal på skolan har ett förhöjt värde uppmätts. Därför flyttas fritidsverksamheten till ett annat utrymme under tiden utredning pågår.

Ett externt företag kommer nu att göra en analys och utreda orsaken till den förhöjda radonhalten. Under 5-7 dagar kommer även en kompletterande radonmätning att göras. Den tidigare mätningen genomfördes över lång tid där mätinstrumenten var aktiva dygnet runt. Den nya mätningen gör på dagtid, när ventilationen är igång för fullt.

När analysen och mätningen är klar tas beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

Lyssna