Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Satsningar på skola och förebyggande arbete i förslaget till budgetförutsättningar

Lärare och elever i ett klassrum. Foto.

Förslaget till budgetförutsättningar de kommande tre åren innehåller satsningar på skolan och förebyggande arbete inom den sociala sektorn.

Under våren har kommunens budgetberedning tagit fram ett förslag på budgetförutsättningar för budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen den 15 juni och sedan av kommunfullmäktige den 29 juni.

Socialdemokraterna med stöd av Moderaterna och oberoende Anders Ljungqvist vill satsa extra på skolan och att inom socialnämndens verksamhetsområden förstärka möjligheterna att arbeta förebyggande med barn och unga.

Vill höja kvaliteten och öka resultaten i skolan

När det gäller skolan skjuts tre miljoner till för att höja kvaliteten och öka kunskapsresultaten, och två miljoner för ett ökat antal elever i särskolan.

- Vi vill stärka upp med mer personal och utöka resursteamet i skolan. Målet är att elevernas resultat ska förbättras. Grundsärskolan växer och behöver förstärkas. Genom att satsa på de elever som behöver stöd ger vi också bättre förutsättningar för alla elever att må bra och lyckas i skolan, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förebyggande insatser för barn och unga

Inom socialnämndens områden föreslås satsningar på förebyggande arbete och på att ge personalen bättre förutsättningar att arbeta med den enskilde individen. Bland annat satsas två miljoner kronor på förebyggande insatser för barn och unga.

Nämnden ges också ekonomiska förutsättningar för att möta ökade behov hos våra kommuninvånare och för att bibehålla personella resurser för hemtjänst och hemsjukvård i Norrhult.

Vill frigöra mer mark, rusta upp fastigheter och digitalisera

Inom ramen för miljö- och byggnadsnämnden föreslås en utökning av arbetet med detaljplaner för att kunna lösgöra så kallad prickad mark och på så sätt öka möjligheten för både privatpersoner och företag att bygga och expandera.

Underhåll av fastigheter är ett annat område som föreslås få tillskott i budgeten de kommande åren, eftersom det har varit eftersatt under lång tid. I förslaget ingår också en ökad satsning på digitalisering och på att fortsätta erbjuda webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Budgetberedningen har haft en bred politisk representation men alla partier har också möjlighet att lämna in sina egna budgetförslag.

Förslaget i sin helhet finns att läsa i kallelsen till kommunstyrelsen, på sidorna 96-104 under rubriken Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024.

Lyssna