Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Statsbidrag stimulerar utvecklingsarbete

Under 2019 har Uppvidinge kommun fått statsbidrag för arbete med våld i nära relationer, sommarlovsaktiviteter och psykisk ohälsa.

Syftet med statsbidrag är att stimulera och utveckla arbetet inom folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är främst civila samhällets organisationer, kommuner och landsting som kan ansöka om statsbidrag.

Stimulansmedlens storlek baseras oftast på hur många som bor i varje kommun och dels andra kriterier beroende på vilket område de är avsedda för.

Under 2018 fick Socialförvaltningen bland annat statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik som skulle göra det möjligt att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg och hjälpmedelsområdet. I Socialförvaltningen användes detta till att införa digital signering för i första hand läkemedel.

Under 2019 har Socialförvaltningen sökt och fått statsbidrag till följande områden:

  • Våld i nära relationer - 109 076 kronor. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
  • Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården inom Individ- och familjeomsorgen - 1 342 926 kronor.
  • Stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa inom Individ- och familjeomsorgen - 373 035 kronor.
  • Psykisk hälsa eller PRIO som det benämndes tidigare är medel som delats ut sedan 2016. Beslut kom 19 juni om att medel för 2019 kommer att fördelas till alla kommuner.

Under 2019 har Kultur- och fritidsavdelningen sökt och fått statsbidrag till följande områden:

  • Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år - 265 665 kronor. Bidraget ska stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Skapande skola - 127 000 kronor. Ändamålet med bidraget är att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan och grundskolan samt att öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Mer information om vilka statsbidrag som finns möjlighet för organisationer, kommuner, landsting/regioner och övriga att söka finner du alltid på Socialstyrelsens hemsida.

Lyssna