God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman. Uppvidinge kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Emmaboda, Nybro och Torsås.

Vad är en god man?

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen.

Frågan om behov av god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sin ekonomi eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, funktionshindrade med flera.

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. En person kan få hjälp med att sköta sina angelägenheter via exemplvis fullmakt. Andra alternativ kan vara bank- och advokattjänster, boendestöd och kontaktperson.

Vad är en förvaltare?

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man. En person som dessutom är "ur stånd att vårda sig och sin egendom" kan få en förvaltare förordnad för sig.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas. Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi och sociala existens.

Den som får förvaltare förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning.

Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att vidta åtgärder och förvaltaren agerar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Om huvudmannen vidtar en åtgärd utan samtycke av förvaltaren är detta att jämföra med att en underårig person handlar utan förmyndarens samtycke. Det innebär att ett avtal inte blir bindande om förvaltarens samtycke inte finns och att den med vilken huvudmannen ingått avtal kan bli tvungen att avvakta sådant samtycke.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Förvaltarskapet ska om möjligt begränsas, men innebär ofta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Vad har en god man/förvaltare för uppgifter?

En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Gode mannen/förvaltaren ska verka för huvudmannen får den vård och tillsyn han/hon behöver och se till att han/hon inte missgynnas i olika sammanhang.

Det är domstolens förordnande som reglerar godmanskapets/förvaltarskapets omfattning.

Mer information om den gemensamma överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster