Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Stödet regleras i socialtjänstlagen.

Alla i Uppvidinge kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i Uppvidinge och inte kan försörja sig och sin eventuella familj har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och rätt att få ett beslut oavsett om det är ett bifall eller avslag.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand.

Det ekonomiska biståndet ska se till att du kan leva på det lagen kallar för en skälig levnadsnivå. Det finns två olika delar av stödet.

Den första delen bestämmer regeringen över.

De undersöker varje år vad olika saker kostar och säger sedan hur mycket pengar man behöver för att leva. Det kallas riksnorm och är lika mycket för hela Sverige.

Riksnormen ska räcka till: mat, kläder och skor, lek och fritid, tvättmedel, tvål och schampo, dagstidningar, telefon och tv-avgift.

Du kan läsa mer om riksnormen på socialstyrelsen:

Riksnormen på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provberäkning av ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den andra delen är de kostnader du har för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa.

Dessa kostnader kan variera beroende på var och hur du bor. Extra kostnader för läkarvård, medicin, tandvård och glasögon kan du också ansöka om. Uppvidinge kommun har regler för hur mycket pengar du kan få för kostnaderna.

Meningen med ekonomiskt biståndet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv. Socialtjänstlagen betonar ditt eget ansvar för din situation. Under 4:e kapitlet står reglerna om ekonomiskt bistånd.

Läs mer om socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

Vem kan söka ekonomiskt bistånd?

Alla personer som är över 18 år och bor eller vistas i Uppvidinge kommun kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Du har alltid rätt att få ett beslut.

Om man är yngre än 18 år, eller är under 21 år och fortfarande går i gymnasieskola, så är din/dina föräldrar skyldiga att försörja dig.

Vad krävs för att få ekonomiskt bistånd?

Innan individ- och familjeomsorgen beviljar ekonomisk hjälp måste du själv också efter förmåga göra vad du kan för att försörja dig. Detta innebär bland annat att:

  • om du är arbetslös ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen vid arbetslöshetens början. Du ska aktivt söka arbete och du måste ta lämpligt arbete. Om du inte kan söka vissa arbeten av medicinska skäl ska en läkare intyga detta.
  • om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN.
  • du ska söka alla bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd och sjukersättning. På Försäkringskassan kan du få mer information och hjälp med hur du söker de här bidragen och ersättningarna.
  • du har en skyldighet att ansöka om andra bidrag till exempel A-kassa och ALFA.
  • om du separerar ska du och din partner planera för hur ni ekonomiskt ska hantera separationen. Om ni har barn ansvarar du för att underhåll eller underhållsstöd fastställs om barnen bor hos dig på hel- eller deltid.
  • i första hand använda sparkapital till din försörjning eller sälja sådana tillgångar till exempel dyrbara kapitalvaror för att därigenom bidra till din försörjning. Även din bil ses som en sådan tillgång om du inte behöver den för ditt arbete eller på grund av funktionshinder eller sjukdom.
  • sammanboende, gifta eller registrerade partners ska i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.
  • socialtjänsten tittar på den sökandes elförbrukning och bedömer om den är godtagbar utifrån familjens storlek. Endast kostnad för en godtagbar förbrukning beviljas.

Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

För att ansöka om ekonomiskt bistånd om du inte har haft kontakt med en handläggare tidigare ringer du växeln, telefon 0474-470 00 och blir kopplad till en handläggare på ekonomiskt bistånd.

Handläggarna har telefontid:

Måndag-Tisdag klockan 08.30-09.30

Torsdag-Fredag klockan 08.30-09.30

Ett första besök och utredning

Om du vill ansöka så kommer du kallas till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning och en planering för hur du ska kunna försörja dig själv. Utredningen påbörjas vid ditt första besök och handläggningstiden kan ta två veckor innan du kan få ditt beslut. Det är inte säkert att du kan få ett beslut och en utbetalning direkt vid första besöket.

Du får vid besöket information om vilka uppgifter och handlingar som måste lämnas för att utredningen ska kunna genomföras.

I samband med utredningen har Individ och familjeomsorgen möjlighet att få uppgifter från arbetslöshetskassa och försäkringskassa. Dessutom görs kontroll hos offentliga register bland annat fordonsregister och patent- och registreringsverket.

Om du har rätt till ekonomiskt bistånd fattas ett beslut som gäller för en månad. Därefter så ansöker man på nytt för nästa månad. För att vi ska kunna betala ut ekonomiskt bistånd måste du ha ett faktiskt behov av ekonomisk hjälp. Dessutom måste alla andra möjligheter för dig att klara din försörjning vara uttömda.

Om du lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter om inkomster eller tillgångar så att du fått mer ekonomiskt bistånd än du haft rätt till blir du skyldig att återbetala ekonomiskt biståndet. I sådana fall riskerar du också en polisanmälan enligt Bidragsbrottslagen (2007:612). Länk till annan webbplats.

Överklaga ett beslut

Din handläggare är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut om du inte beviljats den hjälp du ansökt om. Av beslutet ska framgå varför du inte beviljats den hjälp du har sökt. Du har också rätt att få en besvärshänvisning där du kan läsa hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Du skickar din överklagan till din handläggare. Om handläggaren inte finner några skäl att ändra beslutet skickas besvärsskrivelsen vidare till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten gör en egen prövning och meddelar den som överklagat samt Individ och familjeomsorgen sitt beslut. Prövningen hos förvaltningsrätten kan ta några veckor upp till ett par månader.

Sekretess

Att du får ekonomiskt bistånd eller annat bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagda uppgifter enligt sekretesslagen 7 kap § 4. All personal på Individ och familjeomsorgen, har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Du själv har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om dig och att lämna synpunkter på den utredning som görs om dina ekonomiska och andra förhållanden som kan påverka beslutet.

Om du skickar e-post till din handläggare så är det en ”offentlig handling” som kommunen vid begäran måste lämna ut.

Blankett och e-tjänst för ansökan

Om e-tjänsten

E-tjänsten kan just nu bara användas av dig som redan har en handläggare på socialkontoret. Du kan göra en så kallad ”återansökan” med hjälp av BankID.

Blankett inför nybesök

Om du inte har eller har haft ekonomiskt bistånd de senaste tre månaderna ber vi dig använda blanketten under rubriken ”Hämta blanketter” i vår portal.

Lyssna