Värdegrund och värdighetsgarantier

Vi har tagit fram lokala värdighetsgarantier som gäller inom äldreomsorgen i Uppvidinge kommun.

Värdegrundsarbete

Det finns en värdegrund för äldreomsorgen i socialtjänstslagen. Den säger att "Socialtjänstens omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande."

Uppvidinge kommun har med hjälp av stimulansmedel utbildat fyra värdegrundsombud inom äldreomsorgen. De ska inspirera och stötta sina kollegor samt driva arbetet framåt tillsammans med områdescheferna.

Lokala värdighetsgarantier

Socialnämnden har beslutat om vilka tre lokala värdighetsgarantier som ska gälla inom äldreomsorgen i Uppvidinge kommun. En värdighetsgaranti är något utöver den/de insatser som redan är beviljade.

  • Personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL (socialtjänstlagen) har en utsedd kontaktman. Gäller dock inte personer med enbart larm och/eller matdistribution.
  • Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30 minuter eller mer, blir den enskilde kontaktad.
  • Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär en textad namnskylt.

De lokala värdighetsgarantierna har tagits fram utifrån värdegrunden, värdigt liv och välbefinnande, som beskrivs i socialtjänstlagen. Om du inte tycker att äldreomsorgen uppfyller en värdighetsgaranti tar vi tacksamt emot din synpunkt/klagomål via Tyck till-funktionen här på hemsidan eller foldern "Tyck Till". Du kan också lämna din synpunkt/klagomål till någon i personalen eller till områdeschefen.