Bättre liv för sjuka äldre

2015-2018 arbetar kommunerna i Kronobergs län med satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Här kan du läsa vad satsningen innebär.

2011-2014 har särskilda satsningar gjorts av Sveriges kommuner och landsting, SKL, för de mest sjuka äldre och prestationsersättningar har betalats ut.

Målgrupp

Målgruppen för satsningen har varit personer över 65 år och som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

Mål med projektet

Målet med satsningen har varit att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre. De mest sjuka äldre ska känna trygghet i att deras behov av vård och omsorg blir omhändertaget på ett kompetent och säkert sätt med hög tillgänglighet och kvalitet. Inriktningen ska vara att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund enligt Socialtjänstlagen) samt uppleva en god sista tid i livet. Samordningen av vården ska vara tydlig.

Målområden

 • God vård i livets slutskede
 • Preventivt arbetssätt
 • God vård vid demenssjukdom
 • God läkemedelsbehandling för sjuka äldre
 • Sammanhållen vård och omsorg

Efter att den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre nu är avslutad, fortsätter arbetet i länet. En handlingsplan för 2015-2018 har tagits fram för Kronobergs län.

Ytterligare ett målområde utöver ovan nämnda, ingår i länets handlingsplan:

 • Psykisk ohälsa hos äldre

Handlingsplanen ska följas upp av länets ledningsgrupp 1 gång per år (oktober). Den kommer årligen att revideras och korrigeras utifrån uppnådd måluppfyllelse och aktuella nationella satsningar.

Kvalitetregister möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och är ett viktigt verktyg i arbetet med att belysa förbättringsområden samt i uppföljning av måluppfyllelse och resultat.

Aktuella kvalitetsregister:

 • Svenska palliativregistret
 • Senior Alert
 • Svenska demensregistret SveDem
 • Svenska registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD
 • SKLs kvalitetsportal