Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så upplever medborgarna Uppvidinge kommun

En kvinna lyfter upp ett barn utanför ett rött hus. Foto.

I SCB:s medborgarundersökning har kommunens invånare betygsatt hur det är att leva och bo i Uppvidinge och hur de upplever inflytandet.

Uppvidinge kommun deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning. Det innebär att 1 000 slumpmässigt utvalda invånare från 18 år och uppåt får svara på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen, hur de upplever kommunens verksamheter och vilka möjligheter till inflytande som finns i kommunen.

Uppvidinge kommun deltar i undersökningen för att följa utveckling och trender av attityder i lokalsamhället och få invånarnas synpunkter på kommunens arbete och service.

Goda resultat i medborgarundersökningen är en del av kommunfullmäktiges mål och resultaten används för att följa upp och utveckla den kommunala verksamheten.

- Medborgarundersökningen är viktig för politiken, här ser vi vad en del av invånarna tycker är bra eller dåligt med vår kommun, säger Kommunstyrelsens ordförande Simon Bring (SD).

Kommunen som en plats att leva på

Resultatet i 2022 års undersökning visar att 91,5 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. 45,1 procent av invånarna upplever att de kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Boendemiljö, samhällsservice, kommunikationer

Områden som värderas högt är bland annat att det är tyst och lugnt, att det finns platser för barn att leka, närhet till naturen men också närhet till barnomsorg och livsmedelsbutiker. Även möjlighet att ha ett arbete inom rimligt avstånd från boendeorten värderas högt.

Tillgång till kommunal service (skola, äldreomsorg, bibliotek) utanför centralorten får en lägre andel höga betyg liksom tillgång till hälso- och sjukvård, apotek och vårdcentral inom rimligt avstånd från bostaden. Gällande kommunikationer med kollektivtrafik upplevs möjligheterna att använda kollektivtrafik för resor, arbete och fritidsaktiviteter som begränsad.

Kommunens verksamheter

70 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt.

Bibliotek, kulturliv, idrott och motion

Biblioteken får goda betyg när det gäller utbud av både digitala och analoga böcker och tidskrifter. Däremot upplever många att tillgången till mötesplatser för unga och gamla är låg eller mycket låg. Tillgång till idrotts- och motionsanläggningar och belysta motionsspår uppskattas av kommuninvånarna.

Underhåll av den offentliga miljön

Många invånare upplever att det finns möjligheter till förbättringar när det gäller underhåll av den offentliga miljön. Exempelvis skötsel av byggnader, åtgärder mot skadegörelse, snöröjning och skötsel av gator, vägar, cykel- och gångvägar. Skötsel av idrottsanläggningar, allmänna platser, naturområden och badplatser får goda omdömen av invånarna.

Trygghet i samhället

Inom flera områden som gäller trygghet i samhället får kommunen höga omdömen. Generellt uppfattas risken att utsättas för våld, trakasserier och inbrott som låg. Polisens närvaro i kommunen bedöms vara på en låg nivå.

Klimat- och miljöarbete

Hämtning av hushållsavfall samt utbud av platser för förpackningsåtervinning samt tillgång till dricksvatten upplevs i hög grad som goda eller mycket goda. Däremot upplever många att information från kommunen om vad invånarna kan göra för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan kan stärkas.

Bemötande, inflytande, jämlikhet och förtroende

14 procent av kommunens invånare upplever att de har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Många invånare upplever att de får ett gott bemötande av tjänstepersoner och politiker inom kommunen. Däremot upplevs möjligheter till påverkan och inflytande lägre. En majoritet tycker att man i kommunen kan leva som man vill oavsett kön, ålder, religion med mera.

Förtroendet för politiska beslut, transparens, kommunens förtroendevalda och anställda får en hög andel låga betyg.

Insatser för en attraktiv boendekommun

Det av kommunfullmäktige utpekade målet, att Uppvidinge ska vara en attraktiv boendekommun där fler medborgare ska kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen ligger på ungefär samma nivå som år 2020. Förhoppningen är att fler invånare ska vilja rekommendera Uppvidinge som boendekommun.

Kommunstyrelsens ordförande Simon Bring konstaterar att det är särskilt tydligt att invånarna i Uppvidinge kommun prioriterar närheten till skola och barnomsorg samt närhet till hälso- och sjukvård:

- Dessutom vill man ha ett arbete i närheten där man bor. Man tycker också att skötseln av de kommunala fastigheterna fungerar dåligt. Detta har vi sedan en tid tagit till oss av i politiken och arbetar nu för att förbättra detta de kommande åren, säger Simon Bring.

Insatser som genomförs för att öka attraktiviteten är arbetet med att upprusta och renovera fastigheter och infrastruktur i samhällena, fortsätta bygga och planlägga mark, utreda mötesplatser för unga och utveckla hela den kommunala verksamheten för att möta dagens och morgondagens behov.

Lyssna