Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygga svar från invånare i Uppvidinge

Två barn som cyklar på en grusväg. Foto.

Årets trygghetsmätning visar att kommuninvånarna känner sig trygga i sitt bostadsområde men oroas över fortkörning och nedskräpning.

Polisens och kommunens mätning av tryggheten 2022 visar samma läge som 2012. Under tio år har det varit en stadig och trygg nivå i Uppvidinge. Invånare uppger att de känner sig trygga i sitt bostadsområde. Men det finns också sådant som oroar. Svaren i trygghetsmätningen ger underlag för samverkan mellan polisen och kommunen. Var och när känns det otryggt? Vad skapar oro?

Årets resultat

Otrygghet som lyfts fram i årets svar gäller otillräcklig polisnärvaro. Oro som ges uttryck för gäller bostäder som kan vara tillhåll för missbrukare. I norra kommundelen är oron något större än i den södra. I kommunens norra delar tas upp om oro över bilar som körs för fort, kvinnor som antastas och nedskräpning. I den södra kommundelen har fler än ”normalbilden” angett att de har utsatts för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna. Trygghetsundersökningens resultat analyseras nu och används i brottsförebyggande arbete och vid åtgärder framöver.

Vilka frågor ställs i trygghetsundersökningen?

Alla kommuner i Polisregion Syd mäter årligen invånarnas upplevda trygghet. I Uppvidinge kommun har slumpvis utvalda mellan 16 och 85 år gett svar på frågor om problem, otrygghet, utsatthet och oro för brott i sitt lokala område. Av 600 tillfrågade invånare har 342 svarat på enkäten. Det är färre svarande än tidigare år. Drygt trettio frågeområden är återkommande i undersökningen, vilket gör det möjligt att se förändringar över tid. Några exempel på frågor:

  • Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för brott?
  • Är du trygg när du är ute sent en kväll i ditt bostadsområde?
  • Hur upplever du polisens närvaro och arbete med problem?

Hur används undersökningen?

För Uppvidinge kommun har ett normalvärde för trygghet beräknats utifrån kommunens specifika förutsättningar. I trygghetsmätningen är normalvärdet 2 på en skala från 0 till 6. Skalan gäller alla kommuner. Värde 0 innebär närmast obefintliga problem medan värde 6 är alarmerande och påtagliga problem.

I mätningar sedan 2012 hamnar Uppvidinge under värde 2, eller något år strax över, alltså på en lägre nivå än ”normalnivå”. I år är värdet för kommunen 1,84 mot 2,0 år 2021. I det lokala brottsförebyggande rådet, där kommunledningen och polisen möts för samverkan, analyseras enkäten och förslag till åtgärder tas upp. Redan identifierade problem omfattas av medborgarlöftet från våren 2022.

Nu analyseras trygghetsundersökningens resultat och årets mätning kompletterar bilden av läget. Mätningen visar vad som är angeläget för invånarna att kommunen och polisen samverkar om att göra för fortsatt god trygghet.

Alla kan bidra till trygghet

Alla invånare och verksamma i kommunen kan bidra till ökad trygghet: Bilister behöver hålla hastighetsgränser och grannar ta hänsyn till varandra och stärka samhörighet i bostadsområdet. I kommunens brottsförebyggande arbete ingår att följa trygghetsläget och agera utifrån detta. Enkätsvaren ger underlag för polisens och kommunens gemensamma arbete med åtgärder som kan minska de lokala problemen. I det arbetet kan alla Uppvidingebor delta, bland annat genom att alltid polisanmäla brott för att problem ska uppmärksammas och brott redas ut. För allas trygghet behöver alla hjälpas åt.

Uppvidinge kommun och polisen samverkar

I Uppvidinge samverkar polisen och kommunen i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. Målet för rådets arbete är ökad trygghet genom att prioritera åtgärder utifrån det kartlagda läget i kommunen. Båda myndigheterna fokuserar på sina respektive arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i skolan, kommunens övriga verksamheter och hos polisen, samtidigt som samverkan sker i gemensamt prioriterade frågor.

I överenskommelse om samverkan och i medborgarlöften lyfts fram åtgärder som rör ökad trygghet i trafikmiljö, ökad trygghet i boende och i offentlig miljö och förebyggandearbete vad gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning.

Vilka trygghetsfrågor ska prioriteras?

Har du förslag som kan förbättra tryggheten i Uppvidinge kommun? Finns det frågor och problem som du tycker ska prioriteras? Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Mats Ljungqvist
Kommunpolis, Lokalpolisområde Nybro
114 14 (växel)

Anders Käll
Kommunstyrelsens vice ordförande
0474-470 00 (växel)
info@uppvidinge.se

Beredskapssamordnare
0474-470 00
info@uppvidinge.se

Lyssna