Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2023

Stora prisökningar på bland annat livsmedel och energi och en osäker samhällsekonomisk utveckling har präglat budgetarbetet inför 2023.

Kommunfullmäktige har nu antagit budgeten för 2023 och verksamhetsplanen för 2024-2025.

Uppvidinge kommuns resultat de två senaste åren på 55 miljoner kronor har skapat goda förutsättningar inför de kommande åren. Även 2022 ser ut att bli ett bra år ekonomiskt.

Inför de kommande åren försämras förutsättningarna kraftigt till följd av bland annat höjda livsmedels- och energipriser, ett osäkert säkerhetsläge och en osäker samhällsekonomisk utveckling. I budgeten för 2023 och verksamhetsplanen för 2024-2025 räknar Uppvidinge kommun med ett negativt resultat på 20 miljoner kronor för 2023, ett negativt resultat på 4,5 miljoner kronor för 2024 och ett positivt resultat på 20 miljoner kronor för 2025.

Investeringar och satsning på digitalisering i budgeten

Inför 2023 finns totalt 672 miljoner kronor i Uppvidinge kommuns budget och Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-29 om följande budgetramar för nämnder och styrelse:

  • Revision: 853 000 kronor
  • Kommunstyrelsen: Cirka 112 miljoner kronor
  • Barn- och utbildningsnämnden: Cirka 283 miljoner kronor
  • Socialnämnden: Cirka 270 miljoner kronor
  • Miljö- och byggnadsnämnden: Cirka 6,7 miljoner kronor

Kommunfullmäktiges beslut utgick från budgetberedningens och kommunstyrelsens förslag med några ändringar. En av ändringarna som beslutades om var att i 2023 års budget överföra 1,7 miljoner från kommunstyrelsens budget till barn- och utbildningsnämnden.

Investeringarna för perioden uppgår till 302 miljoner kronor. Ett antal större investeringsprojekt är under utredning, bland annat nya förskolelokaler i Lenhovda, nytt demensboende i Älghult, grundsärskola i Åseda samt nytt högstadium i Älghult.

Digitalisering är ett prioriterat område och under treårsperioden avsätts nio miljoner kronor för investeringar i IT och digitalisering. Investeringsnivåerna för perioden skapar ett behov av upplåning. Bedömningen är att 140 miljoner kronor behöver lånas under perioden 2023-2025.

Skattesats och befolkningsutveckling

Skattesatsen har tidigare under hösten fastställts av Kommunfullmäktige och beslutet innebär en sänkning med 10 öre, från 21,90 kronor till 21,80 för 2023. Skattesatsen planeras att sänkas med 10 öre per år fram till år 2025.

För budget- och planperioden har följande befolkningstal använts:

  • 2022: 9 471 personer
  • 2023: 9 625 personer (+154)
  • 2024: 9 750 personer (+125)

Till följd av planerad och pågående nybyggnation av bostäder i kommunen beräknas antalet invånare öka 2023 och 2024.

När hela budgetdokumentet är klart kommer det att publiceras på vår webbplats. På sidan Ekonomi och budget finns våra budgetdokument, delårsrapporter och årsredovisningar samlade:

Uppvidinge.se – Ekonomi och budget

Lyssna