Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022

Stora investeringar fortsätter att prägla budgeten och verksamhetsplanen för kommande år.

Kommunfullmäktige har nu antagit budgeten för 2022 och verksamhetsplanen för 2023-2024.

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är fortfarande osäkra till följd av coronapandemin. Den pågående pandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden och ekonomi och det kommer att ta lång tid att överblicka pandemins slutliga effekter.

Förbättrade ekonomiska förutsättningar

Jämfört med de budgetförutsättningar Kommunfullmäktige beslutade om i juni har vissa ändringar skett. De ekonomiska förutsättningarna för kommunen har ändrats på följande sätt:

 • Nya prognoser på skatteunderlagsutvecklingen ger ökade skatteintäkter
 • Regeringens höstproposition som beslutas i november/december ger ökade intäkter till kommunerna.
 • Antalet invånare i kommunen kommer inte att uppgå till den nivå som de ekonomiska beräkningarna bygger på, med lägre utjämningsintäkter som konsekvens.
 • Kommunfullmäktige har fastställt en lägre skattesats för 2022 och i planen för 2023 och 2024 planeras för ytterligare skattesänkningar. Skattesatsen för 2022 har fastställts till 21,90 kronor. Det är en sänkning med 10 öre.

Totalt sett har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats.

Positivt resultat beräknas för alla tre åren

Alla nämnder har upprättat budget som ryms inom budgetramarna som tidigare har beslutats. Jämfört med budgetramarna som beslutades om i somras utökas dock Kommunstyrelsens budgetram med 2,6 miljoner kronor för 2022, med 1,7 miljoner kronor för 2023 och med 1,5 miljoner för 2024. Kommunfullmäktige har också beslutat att utöka Miljö- och byggnadsnämndens budgetram med 700 000 kronor från och med 2023 för att permanenta den tillfälliga satsningen på planverksamheten.

Budget för nämnder och styrelse 2022

 • Revision: 775 000 kronor
 • Kommunstyrelse: 107 miljoner kronor
 • Barn- och utbildningsnämnd: 266 miljoner kronor
 • Socialnämnd: 251 miljoner kronor
 • Miljö- och byggnadsnämnd: 5,7 miljoner kronor

Den totala budgeten för Uppvidinge kommuns nämnder är cirka 631 miljoner kronor för 2022.

Enligt budgeten för 2022 och verksamhetsplanen för 2023 och 2024 kommer resultatet att bli positivt för alla tre åren:

 • 2022: 6,6 miljoner
 • 2023: 4,7 miljoner
 • 2024: 4,1 miljoner

Stora investeringsprojekt planeras

Investeringsbudgeten för 2022-2024 beräknas till 244 miljoner kronor. Ett antal större investeringsprojekt är under utredning, bland annat nya förskolelokaler i Norrhult, nytt demensboende i Älghult, trygghetsboende i Norrhult, grundsärskola i Åseda samt nytt högstadium i Älghult.

Bedömningen är att de planerade investeringarna inte kommer att klaras med egna medel. Ramen för extern upplåning fastställs till maximalt 230 miljoner kronor för perioden.

Du kan läsa mer om vilka satsningar som planeras inom våra olika verksamheter i artikeln om budgetramarna som beslutades om i juni:

Kommunfullmäktige antog budgetramarna för 2022

Lyssna