Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunfullmäktige antog budgetramarna för 2022

I budgeten för 2022 som kommunfullmäktige nu har beslutat om satsas extra på skolan och förebyggande arbete med unga.

Kommunfullmäktige antog 2021-06-29 kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024.

- Det här är en av de bästa budgetramar vi har tagit fram under hela min tid inom politiken. Vi har kunnat skjuta till nya pengar och det känns väldigt bra. Nu har vi en tydlig riktning och vi ger nämnderna en tydlig budgetram, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S).

Barn- och utbildningsnämnden får 5 miljoner extra, socialnämnden får 5 miljoner extra plus de 4,4 miljoner som kommer från staten, 2 miljoner skjuts till på kommunstyrelsens budget och miljö- och byggnadsnämnden får 0,5 miljoner extra.

Vill höja kvaliteten och öka resultaten i skolan

När det gäller skolan skjuts tre miljoner till för att höja kvaliteten och öka kunskapsresultaten, och två miljoner för ett ökat antal elever i särskolan.

- Vi vill stärka upp med mer personal och utöka resursteamet i skolan. Målet är att elevernas resultat ska förbättras. Grundsärskolan växer och behöver förstärkas. Genom att satsa på de elever som behöver stöd ger vi också bättre förutsättningar för alla elever att må bra och lyckas i skolan, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förebyggande insatser för barn och unga

Inom socialnämndens områden satsas på förebyggande arbete och på att ge personalen bättre förutsättningar att arbeta med den enskilde individen. Bland annat satsas två miljoner kronor på förebyggande insatser för barn och unga.

Nämnden ges också ekonomiska förutsättningar för att möta ökade behov hos kommuninvånarna och för att bibehålla personella resurser för hemtjänst och hemsjukvård i Norrhult.

Vill frigöra mer mark, rusta upp fastigheter och digitalisera

Inom ramen för miljö- och byggnadsnämnden finns möjlighet till en utökning av arbetet med detaljplaner för att kunna lösgöra så kallad prickad mark och på så sätt öka möjligheten för både privatpersoner och företag att bygga och expandera.

Underhåll av fastigheter är ett annat område som prioriteras i budgeten de kommande åren, eftersom det har varit eftersatt under lång tid. En ökad satsning på digitalisering ingår också och möjligheten fortsätta erbjuda webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Budgetramarna i sin helhet finns att läsa i kallelsen till kommunfullmäktige, på sidorna 32-44 under rubriken Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024.

Lyssna