Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Namnunderskrifter i folkinitiativet färdigräknade

Uppvidinge kommun har fått in ett folkinitiativ med begäran om folkomröstning om extraval. Antalet namnunderskrifter har nu kontrollerats.

Resultatet av genomgången visar att antalet godkända namnunderskrifter uppgår till 9,6 procent av de röstberättigade kommuninvånarna.

Uppvidinge kommun tog den 18 januari och 9 februari emot ett folkinitiativ med begäran om folkomröstning om kommunalt extraval. Möjligheten till folkinitiativ finns i kommunallagen där det beskrivs att ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss kommunal fråga får väckas om minst 10 procent av de röstberättigade kommuninvånarna har skrivit under.

Alla namnunderskrifter har kontrollerats

Innan ärendet kan hanteras av kommunfullmäktige måste antalet godkända namnunderskrifter uppgå till minst 10 procent av antalet röstberättigade i Uppvidinge kommun. Kansliavdelningen har gått igenom namnunderskrifterna, som ska innehålla namnteckningar, namnförtydliganden, personnummer, adressuppgifter och datum för underskrift.

Kontrollen visar att det finns 706 godkända namnunderskrifter och antalet röstberättigade kommuninvånare per 9 februari uppgår till 7 386 personer. Antalet godkända namnunderskrifter uppgår därmed till 9,6 procent av de röstberättigade kommuninvånarna.

I genomgången framgår 820 namnunderskrifter, varav 62 namnunderskrifter har underkänts på grund av ej ifyllda uppgifter, såsom avsaknad av adress, namn/namnförtydligande och/eller personnummer. Ytterligare 25 namnunderskrifter har inte angett ett giltigt personnummer och ytterligare 27 namnunderskrifter saknar folkbokföringsadress i Sverige eller är folkbokförd i en annan kommun.

Du kan ta del av dokumentationen av granskningen av namnunderskrifterna under Länkar längre ner på sidan.

Så går processen till

  1. Folkinitiativet med namnunderskrifter lämnas in och registreras hos kommunen. Ärendet får ett diarienummer och handlingarna förvaras i original enligt kommunens regler för diarieföring och arkivering.
  2. Namnunderskrifterna ska granskas utifrån de krav som ställs på ett inlämnat folkinitiativ. Detta måste ske innan ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige.
  3. Om antalet godkända namnunderskrifter uppgår till minst 10 procent av antalet röstberättigade så ska ärendet hanteras av kommunfullmäktige. Det krävs att mer än 1/3 av ledamöterna röstar ja för att en folkomröstning ska genomföras.
  4. Folkomröstningen kan genomföras antingen i samband med de allmänna valen eller under pågående mandatperiod. Folkomröstningen är rådgivande och administreras av kommunens valnämnd.
  5. Efter genomförd folkomröstning behandlas ärendet av kommunfullmäktige huruvida folkomröstningsresultatet ska verkställas eller inte.

Mer information om processen finns på vår sida om folkinitiativ och folkomröstning:

Folkinitiativ och folkomröstning

Lyssna