Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Låg utsatthet för brott visar trygghetsmätning

En familj med en hund i en park. Foto.

Polisens och kommunens trygghetsmätning 2020 visar på en låg utsatthet för brott men en ökad oro i den norra delen av Uppvidinge kommun.

Under hösten har alla kommuner som ingår i Polisregion Syd mätt invånarnas upplevda trygghet. I Uppvidinge kommun har slumpvis utvalda mellan 16 och 85 år gett svar på frågor om problem med oordning och otrygghet samt utsatthet och oro för brott. Av 600 tillfrågade har 400 svarat på enkäten.

Polisens och kommunens trygghetsmätning 2020 visar att invånarna i Uppvidinge fortsatt är oroade över fort- och buskörning.

Vilka frågor ställs i trygghetsundersökningen?

Drygt 30 frågeområden återkommer årligen i undersökningen, vilket gör det lätt att se förändringar över tid. Några exempel på frågor:

  • Tycker du att det finns problem med nedskräpning/skadegörelse där du bor?
  • Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
  • Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?
  • Frågor om hur man ser på polisens närvaro och arbete ställs också.

Invånare är trygga men upplever fler problem i norr

De allra flesta invånare som svarar på enkäten känner sig trygga i Uppvidinge. De problem som tas upp är i stort sett desamma som tidigare år: Bilister kör för fort och mopedister buskör. I den norra delen av kommunen finns också viss oro för att vistas ute ensam sena kvällar samt rädsla för speciella personer i eget bostadsområde och för ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen.

I norra Uppvidinge ökar antalet personer som svarar att de uppfattar minst ett problem i sin boendemiljö. Ett sådant problem är nedskräpning. En allmän oro att utsättas för inbrott i bostad och förråd finns, som tidigare, i hela kommunen. Oron att drabbas av brott är högre än risken att verkligen utsättas, vilket också kommer fram i enkäten.

Trygghetsmätningens problemnivå ökar något

I Uppvidinge kommun har ett normalvärde vad gäller trygghet beräknats utifrån faktorer specifika för just vår kommun. I trygghetsmätningen är normalvärdet 2 på en skala från 0 till 6. Skalan gäller alla kommuner. Värde 0 innebär närmast obefintliga problem medan värde 6 är alarmerande påtagliga problem. I de föregående fem årens mätningar hamnar Uppvidinge under värdet 2, alltså på en lägre nivå än ”normalnivå”. I år är värdet för kommunen 2,12 mot 1,68 år 2019. Det är enkätsvaren i norr som driver ökningen av problemvärdet i Uppvidinge kommun. Läget följs genom det lokala brottsförebyggande rådet, där analys och förslag till åtgärder tas upp. Men vi behöver alla hjälpas åt för att stärka tryggheten.

Alla kan bidra till ökad trygghet

Alla invånare och verksamma i kommunen kan bidra till ökad trygghet: Det kan handla om att sänka hastigheten i trafiken eller stärka samhörighet och uppmärksamhet i bostadsområden. I kommunens brottsförebyggande arbete ingår att följa trygghetsläget och agera utifrån detta. Enkätsvaren ger årliga underlag för polisens och kommunens gemensamma arbete med åtgärder som kanminska de lokala problemen.

Uppvidinge kommun och polisen samverkar

I Uppvidinge samverkar polisen och kommunen i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. Målet för rådets arbete är att arbeta för ökad trygghet genom att prioritera åtgärder utifrån läget i kommunen. Myndigheterna fokuserar på sina respektive arbetsuppgifter i det dagliga arbetet, samtidigt som samverkan sker i gemensamt prioriterade frågor. I överenskommelse om samverkan och medborgarlöften fokuseras åtgärder som rör ökad trygghet i trafikmiljö, ökad trygghet i boende och i offentlig miljö och förebyggande arbete för minskad tillgång till alkohol, narkotika, tobak och dopning.

Vilka trygghetsfrågor ska prioriteras?

Har du förslag som kan förbättra tryggheten i vår kommun? Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Mikael Sjöström
Kommunpolis, Lokalpolisområde Nybro
114 14 (växel)

Anders Käll
Kommunstyrelsens vice ordförande
0474-470 00 (växel)
info@uppvidinge.se

Lyssna