Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Resultat i medborgarundersökningen 2020

Skärmklipp från medborgarundersökningen 2020.

I SCB:s medborgarundersökning har kommunens invånare betygsatt hur det är att leva och bo i Uppvidinge och hur de upplever inflytandet.

Uppvidinge kommun deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning. Det innebär att 800 slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18–84 år får svara på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen, hur de upplever kommunens verksamheter och vilka möjligheter till inflytande som finns i kommunen. Resultaten presenteras genom en skala mellan 0 och 100.

Uppvidinge kommun deltar i undersökningen för att följa utveckling och trender i samhället och få invånarnas synpunkter på kommunens arbete och service. Goda resultat i medborgarundersökningen är en del av kommunfullmäktiges mål och resultaten används för att följa upp och utveckla den kommunala verksamheten.

"SCB:s medborgarundersökning pekar ut viktiga utvecklingsområden"

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S), ser SCB:s medborgarundersökning som ett viktigt verktyg för kommunens utveckling:

- För mig och andra politiker i kommunen är det viktigt att veta hur Uppvidingebon upplever kommunen som plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning ger, tillsammans med andra undersökningar av kommunens verksamhet, en bild av kommunen och pekar ut viktiga utvecklingsområden. Det finns sådant som vi gör bra och sådant vi kan förbättra. Nu ska politiken ta resultaten till sig och undersöka resultaten mer grundligt för att ta ut en riktning som vi hoppas leder till en positiv utveckling, säger Niklas Jonsson.

Så upplever medborgarna sin kommun

Resultatet i 2020 års undersökning visar att färre av de tillfrågade upplever kommunen som en bra plats att bo, leva och verka i jämförelse med mätningen 2018. De viktigaste frågorna att arbeta vidare med enligt analysen är fritidsmöjligheter och bostäder.

Medborgarna bedömde kommunens verksamheter vara på ungefär samma nivå som i föregående mätning, med förbättringsområden inom bland annat miljö, kultur och äldreomsorg. Mätningen av medborgarnas upplevelse av möjlighet till inflytande i kommunen blev något lägre än föregående mätning, Det är förtroende och påverkan, som enligt analysen är prioriterade områden att förbättra.

Områden som anses välfungerande är renhållning och sophämtning, förskolan, idrotts- och motionsanläggningar, räddningstjänst.

Insatser för en attraktiv boendekommun

Det av kommunfullmäktige utpekade målet, att Uppvidinge ska vara en attraktiv boendekommun där fler medborgare att kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, har försämrats från 54 till 49 i jämförelse med mätningen 2018. Genomsnittet av de 100 kommunerna som deltog i undersökningen ligger på 64. Fullmäktiges ambition var 63 för år 2020. Förhoppningen är att fler ska vilja rekommendera Uppvidinge som boendekommun. Insatser som genomförs med detta i åtanke är arbetet med att sanera, upprusta och renovera fastigheter och infrastruktur i samhällena, fortsätta bygga och planlägga mark, utreda mötesplatser för unga och utveckla verksamheten att möta dagens och morgondagens behov.

Det viktiga arbetet med åtgärder och förbättringar fortsätter under kommande år och kommer att ligga till grund för det kommunens strategiska utvecklingsarbete. Det är viktigt att tillsammans med medborgarna skapa den bästa möjliga platsen att leva och bo på i Uppvidinge kommun.

Hela undersökningen kan du ta del av på SCB:s webbplats.

Lyssna