Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Folkinitiativ med begäran om kommunalt extraval

Händer i olika färger som sträcks upp. Foto.

Uppvidinge kommun har tagit emot ett folkinitiativ med en begäran om folkomröstning om kommunalt extraval.

Uppvidinge kommun tog den 18 januari emot ett folkinitiativ med begäran om folkomröstning om kommunalt extraval. Möjligheten till folkinitiativ finns i kommunallagen där det beskrivs att ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss kommunal fråga får väckas om minst 10 procent av de röstberättigade kommuninvånarna har skrivit under.

Folkinitiativet som har lämnats in innehåller namnunderskrifter som ska granskas innan ärendet kan tas upp för politisk behandling. Bland annat kontrolleras att alla namnteckningar, namnförtydliganden, personnummer, adressuppgifter och datum för underskrift finns med och stämmer. Kommunen måste också kontrollera att var och en som har skrivit under är röstberättigad i Uppvidinge kommun.

SCB har ombetts ta fram uppgift om hur många som är röstberättigade i Uppvidinge kommun

Så går processen till

  1. Folkinitiativet med namnunderskrifter lämnas in och registreras hos kommunen. Ärendet får ett diarienummer och handlingarna förvaras i original enligt kommunens regler för diarieföring och arkivering.
  2. Namnunderskrifterna ska granskas utifrån de krav som ställs på ett inlämnat folkinitiativ. Detta måste ske innan ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige.
  3. Om antalet godkända namnunderskrifter uppgår till minst 10 procent av antalet röstberättigade så ska ärendet hanteras av kommunfullmäktige. Det krävs att mer än 1/3 av ledamöterna röstar ja för att en folkomröstning ska genomföras.
  4. Folkomröstningen kan genomföras antingen i samband med de allmänna valen eller under pågående mandatperiod. Folkomröstningen är rådgivande och administreras av kommunens valnämnd.
  5. Efter genomförd folkomröstning behandlas ärendet av kommunfullmäktige huruvida folkomröstningsresultatet ska verkställas eller inte.

För att processen ska kunna genomföras så ändamålsenligt som möjligt kommer Uppvidinge kommuns kansliavdelning att ta kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kommuner som har erfarenhet av att genomföra folkomröstningar.

Mer information om folkinitiativ och folkomröstningar finns på vår webbplats:

Folkinitiativ och folkomröstning

Lyssna