Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Budgeten klar för 2021

Stora investeringar präglar budgeten för 2021 och verksamhetsplanen för 2022-2023.

Kommunfullmäktige har nu antagit budgeten för 2021 och verksamhetsplanen för 2022-2023. Uppvidinge kommuns totala budget är på knappt 600 miljoner kronor per år.

De ekonomiska förutsättningarna för perioden är osäkra. Den pågående coronapandemin har på bara några månader fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden och ekonomi. Det kommer att ta lång tid att överblicka pandemins slutliga effekter. Prognoserna från SKR på skatteunderlagsutvecklingen har ändrats kraftigt mellan olika prognostillfällen, staten har skjutit till medel till kommunerna, både för 2020 och för de kommande åren och befolkningsutvecklingen i kommunen har varit sämre än prognosen.

Det negativa resultatet återställs

De budgeterade resultatnivåerna för perioden innebär att tidigare års negativa balanskravsresultat återställs. Årets resultat för perioden 2021-2023 beräknas som följer:

2021: positivt resultat 4,9 miljoner kronor

2022: positivt resultat 6,5 miljoner kronor

2023: positivt resultat 10,8 miljoner kronor

Stora investeringsbehov kommande år

Ett antal större investeringsprojekt är under utredning, bland annat nya förskolelokaler i Norrhult och Lenhovda, demenscentrum i Älghult, trygghetsboende i Norrhult, grundsärskola i Åseda och nya lokaler för biblioteket i Lenhovda. Investeringsbehovet för perioden bedöms till totalt 228 miljoner kronor för hela perioden, fördelat på:

2021: 81,6 miljoner kronor

2022: 93,8 miljoner kronor

2023: 52,0 miljoner kronor

Investeringsnivåerna för perioden skapar ett behov av upplåning. Bedömningen är att 80 miljoner kronor behöver lånas under perioden 2021-2023.

Viktigt att möta kommande utmaningar

Under åren framöver har vi stora utmaningar i verksamheterna framför oss, bland annat resultaten i skolan, pandemins effekter på kommuninvånarnas ekonomi och hälsa samt Uppvidinge kommuns attraktivitetskraft för invånare och näringsliv. Det är därför av största vikt att det påbörjade arbetet med effektiviseringar och strukturella förändringar fortsätter, så att vi kan skapa ett utrymme för att förbättra och utveckla de kommunala verksamheterna.

Lyssna