Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information efter Socialnämndens möte

Det brev som har skickats ut till boende på Solgården i Norrhult ska dras tillbaka. Det beslutades på Socialnämndens extrainsatta möte.

Socialnämnden höll under torsdagen den 20 augusti ett extrainsatt möte. På mötet beslutades att det brev som under sommaren skickades ut till boende på Solgården ska dras tillbaka.

Under mötet redovisade Socialförvaltningen också för de beslut som har tagits under 2020 vad gäller de strukturella förändringarna inom förvaltningen. Ärendet kommer sedan att behandlas under nästa nämndsmöte.

Bakgrund

2020-03-09 beslutade Socialnämnden att föreslå följande till Kommunfullmäktige:
  • Att avveckla Storgården i Älghult som särskilt boende
  • Att omvandla Storgården i Älghult till ett demenscentrum
  • Att avveckla Solgården i Norrhult som särskilt boende
  • Att ställa om Solgården till trygghetsboende
  • Beslutet i Socialnämnden var enhälligt.

Om Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget skulle det innebära att Uppvidinge kommun kommer att ha kvar två kommunala särskilda boenden: Olofsgården i Åseda och Lingården i Lenhovda. Totalt skulle det innebära 52 platser på särskilt boende och 24 demensplatser inom kommunen. Den totala effekten av att avveckla Solgården och omvandla Storgården till ett demenscentrum skulle ge en årlig besparing på 9,3 miljoner kronor.

Anpassning efter invånarnas behov

Historiskt har det i Uppvidinge funnits ett särskilt boende i varje kommundel. Följden har blivit att kostnaderna för särskilt boende de senaste åren har överskridit budget, till viss del beroende på att det i perioder har funnits tomma platser och att det är små enheter som är svåra att bedriva kostnadseffektivt.

Platserna har inte heller matchat de behov som finns hos invånarna. Ett exempel är att flera som idag bor på särskilt boende egentligen är i behov av demensvård. Omställningen skulle göra att de som har behov av särskilt boende eller demensboende får rätt typ av boende. Samtidigt skulle vi också kunna erbjuda trygghetsboende, dit det inte behövs biståndsbeslut. På så sätt kommer de enskilda som behöver stöd och hjälp kunna erbjudas rätt insatser, vid rätt tid och med god kvalitet.

Uppdrag att samordna lokaler

På väg till Kommunfullmäktige har ärendet om strukturella förändringar inom Socialförvaltningen behandlats av Kommunstyrelsen i april och juni. Där har det tillkommit ett uppdrag om att utreda samlokalisering av förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler i Norrhult. På Kommunstyrelsens möte i juni återremitterades ärendet till kommunens lokalförsörjningsgrupp och till Socialnämnden med uppdraget att ta fram alternativa förslag. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske i november. Därefter ska Kommunfullmäktige ta beslut.

Mötesprotokollet kommer att publiceras på uppvidinge.se under Kommun och Politik/Politik och demokrati/Möten, kallelser och protokoll efter justering.

Lyssna