Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arkeologisk undersökning vid Kållehylte

Konsulter från Sweco undersöker eventuella fornlämningar.

Under en veckas tid har en arkeologisk undersökning skett inom två olika områden vid Kållehylte, öster och väster om den gamla banvallen. Det är arkeologer från konsultföretaget Sweco som har undersökt området.

Inom det östra området var uppgiften att undersöka och dokumentera eventuell fornlämning. Inom det östra området låg en del av en redan känd fornlämning, en fossil åkermark som troligen är från sen järnålder-medeltid-tidig historisk tid.

Inom utredningsområdet i väster grävdes det med maskin på platser där det bedömts kunna påträffas fornlämningar dolda under mark. Inga fornlämningar påträffades, men däremot några få röjningsrösen av yngre karaktär.

Lyssna