Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidinge kommun deltar i totalförsvarsövning

En man håller en Rakel-apparat i handen. Foto.

Under 2020 genomförs den första nationella totalförsvarsövningen på 30 år och målet är att öka Sveriges motståndskraft.

En totalförsvarsövning genomförs i Sverige under 2020. Det är den första nationella totalförsvarsövningen på över 30 år och målet är att övningen ska öka Sveriges motståndskraft. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Försvarsmakten ansvarar för genomförandet. Samtliga kommuner deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner samt många statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Övningen är en möjlighet för Uppvidinge kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen, för att sedan utveckla förmågan ytterligare.

Fiktiv övning

Totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020, genomförs i en fiktiv situation där regeringen har beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliseras och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Kommunen ställs då inför olika händelser med koppling till höjd beredskap. Vi får bland annat diskutera kommunens roll i det civila försvaret, påverkan på samhället, planering och prioritering av samhällsviktiga verksamheter och av samhällets samlade resurser, kommunikation med invånare och samverkan med andra aktörer i kommunen och i regionen. I övningen uppmärksammas särskilt jämställdhetsperspektivet.

Totalförsvar

Regeringen har beslutat att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Bakgrunden är det förändrade säkerhetsläget i vår omvärld. Uppdraget innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för höjd beredskap och krig ska utvecklas och stärkas.

otalförsvaret är en viktig del av den ”tröskel” som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Totalförsvar omfattar det civila och det militära försvaret tillsammans. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret.

Civilt försvar

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Det svenska samhället är då beroende av att Uppvidinge och andra kommuners samhällsviktiga verksamheter, till exempel skola, vård och omsorg, är i gång, även om samhället är utsatt för svåra påfrestningar. Den civila delen av totalförsvaret handlar främst om att kommunen ska:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Deltagande i totalförsvarsövningen är ett sätt för Uppvidinge kommun att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. Kommunen ska arbeta med:

  • Säkerhetsskydd
  • Etablering av krisorganisation och krigsplacering av personal
  • Kompetenshöjning gällande totalförsvar för kommunernas ledningar

Alla är en del av totalförsvaret

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan kallas in för att på olika sätt hjälpa till vid krigsfara och i krig. Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: Värnplikt inom militären, civilplikt inom exempelvis räddningstjänsten, och allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap. Regeringen kan besluta om allmän tjänsteplikt om det behövs för att verksamhet som är viktig för totalförsvaret ska kunna skötas. (Krisinformation.se, 2020-02-03)

Lyssna