Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samråd kring Åseda avloppsreningsverk

En a-brunn. Foto.

Uppvidinge kommun ska lämna in en ny tillståndsansökan för Åseda avloppsreningsverk. Nu sker samråd med allmänheten och särskilt berörda.

Samråd

Innan ny tillståndsansökan för Åseda avloppsreningsverk lämnas in genomför Uppvidinge kommun avgränsningssamråd med allmänheten och enskilda särskilt berörda i enlighet med kapitel 6 i miljöbalken.

Hela samrådsunderlaget finns tillgängligt på denna sida (se länk längst ner på sidan) och i receptionen i kommunhuset, Kyrkbacken 1 i Åseda. Om ytterligare information önskas vänligen kontakta tekniska avdelningen, Staffan Åberg eller Annica Carlsson, 0474-470 00.

Eventuella synpunkter ska skickas skriftligt senast den 7 oktober 2019 till tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

eller till

Uppvidinge kommun
Samhällsserviceförvaltningen
Tekniska avdelningen
Box 59
364 21 Åseda

Bakgrund

Gällande tillstånd för Åseda avloppsreningsverk beslutades år 1975. Till följd av den långa tid som förflutit och att ny lagstiftning har tillkommit har Uppvidinge kommun, i samråd med tillsynsmyndigheten, (Länsstyrelsen i Kronobergs län) beslutat om att en ny tillståndsansökan för verksamheten ska tas fram. Kommande tillståndsansökan avser en ny prövning av befintligt tillstånd i enlighet med kapitel 9 i miljöbalken.

Verksamhetsbeskrivning

Åseda reningsverk, som uppfördes 1976, behandlar avloppsvatten från Åseda tätort. Verksamheten omfattas av två byggnader, en större byggnad som inrymmer reningsverket samt en mindre personalbyggnad. Reningsverket behandlar för närvarande spillvatten från cirka 2 500 boende och industrier (huvudsakligen metall- och träindustrier). Reningsverket är utformat som ett traditionellt reningsverk, innefattande mekanisk-, biologisk- och kemisk rening. Reningsverket fungerar väl med låga utsläpp som följd. Inga förändringar av befintligt reningsverk gällande placering, utformning eller utsläppspunkt planeras.

Verksamhetsområdet är cirka 2,4 kvadratkilometer stort. Inom reningsverkets upptagningsområde finns totalt tre pumpstationer på spillvattennätet samt reningsverkets inloppspumpstation. Spill-vattennätet är totalt cirka 30 kilometer långt varav cirka 27 kilometer är huvudledningar. Dagvattennätet är totalt cirka 26 kilometer långt varav cirka 24 kilometer är huvudledningar. Behandlat vatten släpps ut i Badebodaån.

Miljöpåverkan och effekter

Verksamheten vid reningsverket kan ge upphov till påverkan och leda till effekter för människa och miljö. Miljöpåverkan som kan uppstå till följd av verksamheten är utsläpp till vatten, utsläpp till luft (från transporter), lukt och buller.

Miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att tas fram inför en ansökan om nytt tillstånd kommer på ett objektivt sätt att beskriva och bedöma de effekter och konsekvenser som den förväntade miljöpåverkan kan medföra på människors hälsa och miljön. Den kommer att innehålla de uppgifter och den omfattning samt detaljeringsgrad som regleras i miljöbalkens 6:e kapitel och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).

Lyssna