Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Intensivt budgetarbete inför kommande år

Den 25 juni beslutar Kommunfullmäktige om budgetförutsättningarna inför 2020. Nu finns ett förslag på hur nämndernas budgetramar ska se ut.

Under våren har ett intensivt budgetarbete pågått för att skapa en budget i balans och återställa tidigare års negativa resultat. Den 25 juni ska Kommunfullmäktige besluta om budgetförutsättningarna för budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022. Det innebär att nämnderna får besked om vilka budgetramar de har att hålla sig till.

Uppdrag att få en ekonomi i balans

I juni 2018 gav Kommunfullmäktige kommunchefen i uppdrag att senast i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021, totalt 20 miljoner kronor. Bakgrunden är den ökade kostnadsutvecklingen, tidigare års negativa resultat som enligt lag måste återställas och kraftigt minskade statsbidrag. I början av april i år presenterade kommunchefen och kommunens ledningsgrupp ett brett underlag med förslag på kostnadssänkande åtgärder.

De åtgärder som efter diskussion inom politiken ses som möjliga att arbeta vidare med, finns nu med i det aktuella förslaget till budgetförutsättningar. Förslaget ska först behandlas av Kommunstyrelsen den 11 juni och sedan beslutas av Kommunfullmäktige den 25 juni.

Förändringar av budgetramarna inför 2020

Enligt förslaget får alla nämnder en generell neddragning av budgetramen med en procent. Utöver det ingår vissa större förändringar inom framförallt Socialnämndens, Barn- och utbildningsnämndens och Kommunstyrelsens verksamheter:

 • Förväntad effekt till följd av översyn av skolstrukturen i kommunen inom gymnasieskola och högstadium. Även en översyn av lednings- och stödfunktioner ingår som en del
 • Översyn av antal gruppboenden inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • Översyn av antal särskilda boenden i kommunen
 • Översyn av hemgångsstödjande teamets funktion och omfattning
 • Förväntad effekt av omvandling av vissa tillagningskök till mottagningskök
 • Förväntad effekt av omvandling av vissa bemannade bibliotek till obemannade
 • Generell neddragning, uppdrag som utförs av de helägda kommunala bolagen

I förslaget till budgetförutsättningar ingår även budgetförstärkningar inom vissa områden, bland annat:

 • IT-utveckling/digitalisering
 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Yttre miljön i våra samhällen – parker, gator och vägar
 • Resursförstärkning inom elevhälsan
 • Omsorgen om funktionshindrade
 • Ekonomiskt bistånd
 • Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen

Tidplan för budgeten

Efter att Kommunfullmäktige har beslutat om budgetramarna tar nämnderna i oktober beslut om sina respektive budget- och verksamhetsplaner. Därefter tar Kommunfullmäktige i november beslut om budgeten för 2020 och verksamhetsplan för 2021-2022.

Läs mer

I handlingarna till Kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni finns hela förslaget till budgetförutsättningar för budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022. Förslaget finns på sidan 143 i kallelsen.

Är du intresserad av att läsa mer om kommunens ekonomi och mål finns de senaste årens årsredovisningar och budgetdokument publicerade här på webben:

Ekonomi och budget

Det första underlaget med förslag till kostnadssänkande åtgärder som presenterades den 3 april finns också att läsa i en tidigare artikel:

Så kan Uppvidinge kommun sänka kostnaderna

Lyssna