Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så kan Uppvidinge kommun sänka kostnaderna

Kommunchef Lars Engqvist och kommunledningsgruppen redovisar vilka kostnadsminskningar som kan vara möjliga för att få en budget i balans.

I juni förra året gav Kommunfullmäktige kommunchefen i uppdrag att senast i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021.

Bakgrunden är att Uppvidinge kommun har stora underskott och står inför ett stort arbete med att få en budget i balans, vilket är ett krav enligt kommunallagen. Bakgrunden är en ökad kostnadsutveckling och kraftigt minskade statsbidrag för kommande år.

Kommunchefen och kommunledningsgruppen (består utöver kommunchefen av förvaltningscheferna, ekonomichef, personalchef och IT- och upphandlingschef) presenterar nu ett första underlag där de pekar på vilka kostnadssänkande åtgärder som kan vara möjliga.

Omfattande underlag med förslag

Alla förvaltningar har fått i uppdrag att ta fram förslag på kostnadssänkningar på en procent. Utöver det finns ett antal förslag på mer strukturella och omfattande förändringar. Underlaget som har tagits fram omfattar möjliga kostnadssänkande åtgärder på totalt närmare 40 miljoner kronor. Förslagens totala kostnadsminskande effekt är alltså större än vad Kommunfullmäktige begärde. Men med tanke på att prognoserna pekar på en stor förlust även i år och att politikerna måste ges en möjlighet att göra prioriteringar är det, enligt kommunchefen, viktigt att beloppen är större.

- Varken jag eller förvaltningscheferna har tagit ställning till de olika förslagen. Det är ett underlag för den politiska prövning som startar nu. Politikerna ska göra prioriteringar och ange vilka kostnadsminskningar de vill gå vidare med och utreda ytterligare. Jag hoppas att vi på så sätt får en seriös diskussion om hur vi ska komma tillrätta med kommunens ekonomi, säger kommunchef Lars Engqvist.

Här presenteras de möjliga strukturella förändringarna förvaltningsvis:

Socialförvaltningen

 • Översyn av antalet särskilda boenden för att möta framtida behov och utveckling:
  - omvandling av Storgården i Älghult till demensboende
  - omvandling av Solgården i Norrhult till trygghetsboende.
 • Översyn av antalet gruppboenden för att möta framtida behov och utveckling.
 • Omvandla Lag om valfrihetssystem (LOV) till Lag om offentlig upphandling (LOU) när det gäller särskilt boende.
 • Översyn av det hemgångsstödjande teamets funktion och storlek.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Göra en översyn av förvaltningsstruktur när det gäller lednings- och stödfunktioner.
 • Göra en översyn av skolstrukturen:
  - se över antalet enheter inom förskola och skola för att skapa förutsättningar för utveckling och höjd kvalitet: titta på gymnasieskola, grundskola och förskola.

Samhällsserviceförvaltningen

 • Titta på möjligheten att gå från fyra till två tillagningskök.
 • Ha två bemannade bibliotek, övriga med automatutlåning.
 • Se över möjligheten att flytta arbetsmarknads- och etableringsavdelningen från samhällsserviceförvaltningen till socialförvaltningen.

Underlagen lämnas över till politikerna

Kommunchef Lars Engqvist lämnar tillsammans med kommunledningsgruppen över ett första underlag med möjliga kostnadssänkande åtgärder till de förtroendevalda politikerna från samtliga partier.

- Jag hoppas att de förtroendevalda politikerna inte omedelbart låser sig utan stimulerar en bred och öppen debatt, där kommunens invånare kan ge sina synpunkter. Jag räknar med att de lyssnar till alla synpunkter för att sedan, när budgetarbetet inför nästa år inleds, vara tydliga i sina ställningstaganden, säger kommunchef Lars Engqvist.

Den 25 juni beslutar Kommunfullmäktige om budgetramarna för kommande år, det vill säga hur mycket pengar som fördelas till respektive nämnd. I november beslutar Kommunfullmäktige om hela budgeten för kommande år.

Lyssna