Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarundersökning ger svar om invånarnas upplevelse

Skylt för Kronobergs län och skylt för Uppvidinge kommun. Foto.

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning visar hur Uppvidingeborna upplever hur det är att leva och bo i kommunen.

Kommunstyrelsen i Uppvidinge beslutade våren 2018 att genomföra Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning där många av Sveriges kommuner deltar. Medborgarundersökningen skickades ut till 800 invånare i Uppvidinge och mäter medborgarnas upplevelse av kommunen som en plats att leva och bo i, om kommunens service och tjänster i de olika verksamheterna samt kontakt med och tillit till kommunen. Medborgarundersökningen genomfördes senast år 2013 i Uppvidinge kommun.

Leva och bo

Även om resultatet varierar mellan olika delar av kommunen, mellan tätort och landsbygd men också beroende av kön, härkomst och boendetid i kommunen så är medborgarna överlag nöjda med att leva och bo i Uppvidinge kommun. Invånarna uppskattar särskilt möjlighet till arbete och försörjning. I jämförelse mot tidigare år har det skett en positiv ökning i hur kommuninvånarna upplever sina arbetsmöjligheter.

Den upplevda tryggheten har minskat något, men är fortsatt hög. Tendensen är densamma för kommersiellt utbud och utbildningsmöjligheter. När det gäller bostäder och kommunikationer upplever många medborgare att det finns brister.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) ser tillgången till ett bra och varierat utbud av bostäder som ett viktigt utvecklingsområde för kommunen att jobba med:

- Det är med glädje jag ser att Uppvidingebon ser positivt på sina arbetsmöjligheter. Kommunen har ett brett och expansivt näringsliv som ger goda förutsättningar för att fortsätta utvecklas. Efterfrågan från företag och deras personal om att kunna bo närmre sitt arbete och på det viset få fritid är stor, och det är prioriterat i vårt politiska arbete framöver. Jag ser också att vi bör arbeta med att försköna våra samhällen, grönområden och gator. Uppvidingebon ska kunna känna en stolthet och prata väl om sin kommun.

Nöjdheten med kommunen och verksamheterna varierar

Medborgarna upplever i stor utsträckning att man är mycket nöjd med service kopplad till renhållning och sophämtning, räddningstjänst samt vatten och avlopp. Man upplever även tillgång till idrotts- och motionsanläggningar som god. Medborgarnas bedömning av verksamhet inom skolan, stöd för utsatta personer samt gator och vägar är låg. Likaså upplever medborgarna att bemötande och tillgänglighet är lågt.

- Skolan är ett prioriterat område då nöjdheten sjunkit något. Vi har möjlighet att bygga upp och förstärka resultaten till det vi vet att vi kan och har kapacitet till. Jag ser också att vi bör stärka stödet till utsatta personer i kommunen så att vi inte får personer som känner ett utanförskap eller känner sig otrygga i sin vardag, kommenterar Niklas Jonsson.

Kontakt med kommunen

Många medborgare upplever ett lågt förtroende för kommunen, och även att möjligheten att påverka med egna idéer och initiativ upplevs som svårt. När det gäller kontakt med kommunen och information från kommunen upplevs dessa delar som något bättre. Upplevelsen av kontakter med kommunen har generellt försämrats sedan den senaste mätningen 2013.

- Förtroendet mellan politik och kommuninvånare har försämrats under senare tid, där har vi ett mycket viktigt område som förtroendevalda att arbeta med. Jag säger att vi aldrig får glömma att hålla en bra dialog med medborgarna, att förankra och informera om förändringar som måste göras är grunden till ett ökat förtroende mellan politiken och Uppvidingebon.

Syfte med undersökningen

Syftet med undersökningen är att mäta medborgarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna. Undersökningen används bland annat i Uppvidinge kommuns målstyrning och den kan ge indikationer på styrkor och svagheter inom kommunen. Därmed blir undersökningen ett verktyg i verktygslådan för att vässa och utveckla de kommunala verksamheterna att överensstämma med medborgarnas behov.

Undersökningen kompletteras med andra undersökningar, exempelvis servicemätningar och Kommunens Kvalitet i Korthet, som ger en bild av kommunens resultat inom de verksamheter som bedrivs.

Jämförelser med andra kommuner genomförs för att utmana oss själva, lära av andra samt se om enskilda resultat är en mer övergripande trend, eller om det är något utmärkande för Uppvidinge kommun.

Hur går vi vidare med resultaten?

Då kommunen mäter flera saker är resultaten på de olika områdena omfattande. En stor del av resultatet används i kommunens målstyrning och är en del i den löpande uppföljningen, vilket gör att den har genomslag i kommunens styrning och strategiska prioriteringar.

Lyssna