Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvalitetsmätning av kommunens tjänster

En kvinna i personalen hjälper en äldre kvinna med rullator på ett särskilt boende. Foto.

Vilken kvalitet på service levererar kommunen inom olika områden? Uppvidinge kommun deltar i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet.

Uppvidinge kommun beslutade 2018 att vi aktivt ska delta i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för resultat och genomföra kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Av Sveriges 290 kommuner deltar 260 kommuner i undersökningen för att jämföra och utmana sig själva och utveckla kvalitet och service i välfärdstjänsterna. Det grundläggande syftet är att medborgare ska kunna få en bild av sin kommun och dess tjänster, men även att politiker och förtroendevalda ska stärkas i medborgardialog och styra mot utpekade mål och resultat.

Kommunens Kvalitet i Korthet är indelad i tre områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Det som mäts inom respektive område är resultat, upplevd kvalitet, väntetider, utbud och resurser.

Barn och unga

Inom området uppvisar kommunen mycket goda resultat inom den kommunala förskolan, både vad gäller kostnader per inskrivet barn och inskrivna barn i förhållande till personal.

Även andelen elever i årskurs tre i kommunala skolor som klarar alla delprov i svenska är mycket gott, både bland pojkar och flickor.

Utmaningen framöver ligger i att få fler sjätteklassare att klara kunskapskraven i matematik, engelska och svenska, likaså att få fler elever i årskurs nio att bli behöriga till yrkesprogram. Även kostnaderna för grundskolan och gymnasieskolan är en utmaning.

Stöd och omsorg

Inom området har stora förbättringar skett när det gäller väntetid tills kommunen kan erbjuda inflyttningsdatum till vårdboende, vilket tyder på god förmåga att planera tillgång på platser i förhållande till behov.

I äldreomsorgens brukarbedömningar som mäter hur äldre värderar sitt boende eller sin hemtjänst ligger kommunen väl till i förhållande till andra kommuner.

Samhälle och miljö

Inom området ligger kommunen väl till när det gäller tillgänglighet och svar per telefon och e-post, kvaliteten på bemötandet bedöms ha potential att utvecklas ytterligare.

Kommunens öppethållande på huvudbibliotek får låga resultat i undersökningen, men kommunen ligger bland de bästa i landet när det gäller utlån av böcker och särskilt utlån av böcker till barn och unga.

I förhållande till jämförelsekommuner och landets kommuner som helhet har Uppvidinge kommun en lägre andel miljöklassade bilar.

Etableringen av nyanlända i kommunen fungerar gott och Uppvidinge ligger väl till i jämförelse med liknande kommuner och länet.

Mål- och resultatstyrning

Utöver KKiK arbetar Uppvidinge kommun med mål- och resultatstyrning där kommunen mäter resultat utifrån politiska inriktningsmål och prioriteringar i Uppvidinge kommun. Mer information finns i vår budget och verksamhetsplan för 2019-2021:

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Kommunens Kvalitet i Korthet

Om du vill veta mer och ta del av siffror i detalj kan du titta i kommun- och landstingsdatabasen Kolada och läsa Sveriges kommuner och landstings information om Kommunens Kvalitet i Korthet. Länkar hittar du i rutan Länkar längre ner på sidan.

Lyssna