Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inga förhöjda halter av tungmetaller hos barn i Glasriket

Glasblåsning. Foto.

En studie visar att barn som bor Glasriket i Lessebo kommun inte har högre halter av tungmetaller i blodet eller urinen än andra barn.

PRESSMEDDELANDE LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Inga förhöjda halter av tungmetaller hos barn i Glasriket

Barn som bor i Glasriket i Lessebo kommun har inte högre halter av tungmetaller i blodet och urinen än andra barn i södra Sverige och Europa. Det visar en studie gjord på Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet som genomförts 2017 på uppdrag av Naturvårdsverket.

I Glasriket finns lokalt höga halter av farliga ämnen i marken, främst bly, kvicksilver och arsenik från den tidigare omfattande glastillverkningen. Andra studier har visat att barn som bor eller vistas i områden som är förorenade av tungmetaller kan ha förhöjda värden i blodet. Därför har man på Lunds universitet, genomfört en studie bland barn i Lessebo kommun.

Syftet med studien har varit att se om förhöjda halter av tungmetaller i marken leder till mätbara förhöjda halter hos barn som bor i sådana områden. Bland barn i årskurs 2-4 på skolor i Hovmantorp, Kosta och Skruv har forskarna undersökt halten av bly, kadmium och kvicksilver i blodet och halten av arsenik i urinen.

Normala värden

Resultatet av undersökningen visar att barnen i Lessebo kommun har blodhalter av bly, kadmium och kvicksilver som motsvarar halterna hos andra barn i södra Sverige. Halterna av arsenik i urin skiljer sig inte jämfört med barn i Europa och USA, (några jämförbara studier av arsenik i urin finns inte i Sverige).

- De höga halterna av tungmetaller som finns i marken återspeglas därmed inte i de halter som uppmätts i barnens blod och urin, säger Kristoffer Mattisson, forskare vid Lunds universitet.

Maria Levin vid Länsstyrelsen Kronobergs miljöskyddsfunktion fortsätter:

- Det är väldigt glädjande att rapporten pekar på de här resultaten och att de undersökta barnen inte har högre halter än andra barn i södra Sverige eller Europa. Markerna kring de gamla glasbruken innehåller olika sorters föroreningar och myndigheternas arbete med undersökningar och saneringar fortsätter.

Kontakt för ytterligare information

Lunds universitet
Kristoffer Mattisson, forskare
Telefon: 046-17 72 88
kristoffer.mattisson@med.lu.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Maria Levin, funktionschef miljöskyddsfunktionen
Telefon: 010-223 71 64
maria.levin@lansstyrelsen.se

Karin Simonsson, miljöskyddshandläggare
Telefon: 010-223 71 21
karin.simonsson@lansstyrelsen.se

Lyssna