Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Målarbete ska leda kommunen framåt

Kvalitetsstrateg Therese Magnusson. Foto.

Kvalitetsstrateg Therese Magnusson har under 2018 jobbat med att utveckla målstyrningsarbetet i kommunkoncernen.

Från och med 2019 kommer Uppvidinge kommun att jobba med målstyrning för att styra och utveckla hela kommunkoncernen.

Med vision och värdegrund i botten har kommunfullmäktige beslutat om kommunövergripande målstyrning för mandatperioden 2019-2022. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå.

Uppvidinge kommuns förtroendevalda och anställda arbetar utifrån sina uppdrag tillsammans mot målen för invånarnas bästa.

Målstyrning innebär att styra verksamheten mot uppsatta mål. Folkvalda politiker i Uppvidinge kommun bestämmer vad som ska uppnås. Ledning och medarbetare i de kommunala förvaltningarna och bolagen avgör hur målen ska nås.

Målstyrningen hänger ihop med budget och följs upp två gånger per år, i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

- Mål- och resultatuppföljningen ger oss en grund för fortsatt utveckling och förbättring av våra verksamheter, våra tjänster och vår service till invånarna i Uppvidinge kommun, säger kvalitetsstrateg Therese Magnusson som under 2018 har jobbat med utveckling och implementering av målstyrningsarbetet i kommunen.

Vision för kommunen

Kommunfullmäktiges vision är grunden för de mål som fastställs. Visionen beskriver ett önskvärt framtida tillstånd och anger färdriktning. Under 2019 kommer en ny vision som ska sträcka sig till 2040 att arbetas fram.

Den vision som kommer att ersättas sträcker sig till 2020:

Vision 2020

År 2020 har kommunen fått nya invånare och uppgår till cirka 9 500, inpendlingen har minskat med en tredjedel och många har funnit en plats att både arbeta och bo i kommunen. Många nya bostäder har byggts, all försörjs med förnybar el från biobränslen, vind-, sol- eller vattenkraft. Det lokala näringslivet växer i omfattning och är oberoende av importerad energi. Utbildningsnivån har stigit och i kommunen finns nu flera yrkesutbildningar på högskolenivå. Besöksnäringen har mer än fördubblats tack vare nya besöksmål och ett ökat utbud av upplevelsebaserade attraktioner, både i glasrikets vagga och miljöer kring industrihistoria, på landsbygd och i skog.

Målområden och inriktningsmål

Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål. Inriktningsmålen ska uttrycka den politiska viljan kring kommunens utveckling. De gemensamma inriktningsmålen är indelade i fyra målområden:

  • Uppvidingebon: Inom målområdet ligger fokus på att säkra en god kvalitet och resultat inom skola, vård och omsorg, samt att ge individer i Uppvidinge förutsättningar till egen försörjning eller studier och stöd för att klara sin vardag. Uppvidingebon ska uppleva stolthet och fördelar med att bo, leva och utbilda sig i Uppvidinge kommun.
  • Samhällsutveckling: Inom målområdet ligger fokus på att skapa en hållbar miljö och samtidigt skapa förutsättningar för samhällsutveckling och tillväxt. Uppvidinge ska vara attraktivt för nya företag, men också vara en plats där företag kan utvecklas och växa över tid.
  • Medarbetare och organisation: Inom målområdet ligger fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och utvecklingsorienterad organisation. Arbetsklimatet ska främja god hälsa och präglas av mod, tolerans och kreativitet. Som medarbetare i Uppvidinge kommunkoncern ska man uppleva delaktighet och se sin roll i helheten.
  • Ekonomi: Inom målområdet ligger fokus på att ha en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och handlingsberedskap inför framtiden.

Exempel på inriktningsmål kan vara:

  • Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
  • Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare
  • Vi är en attraktiv boendekommun
  • Vi har ett gott företagsklimat

Varje inriktningsmål bryts sedan ner i flera, mer fokuserande mål.

Medborgarperspektiv

Vi vill ge alla som bor, besöker eller verkar i kommunen service och tjänster av god kvalitet. Vi arbetar på många olika sätt för att säkra detta. Målstyrningen skall göra det tydligt för dig som invånare i kommunen vilka mål och prioriteringar som Kommunfullmäktige gör. Resultat och uppföljning ska visa hur väl kommunen når upp till målen och bidra till fortsatt utveckling och förbättring av våra verksamheter, tjänster och service.

Lyssna