Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nyheter från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tog 2018-12-11 beslut om bland annat upprustning av busshållplatser och extra foderbidrag till två föreningar.

Här kan du läsa en sammanfattning av de ärenden som behandlades av kommunstyrelsen 2018-12-11. När protokollet är justerat kommer det att publiceras på webbplatsen. Du hittar det på följande plats:

Kommun och politik/Politik och demokrati/Möten och protokoll/Protokoll

Ekonomisk uppföljning 2018

Prognosen för årets resultat är negativt med 20,5 miljoner kronor, en försämring med 1,1 miljoner kronor i förhållande till föregående prognos.

Socialnämndens prognos är försämrad med 1,7 miljoner kronor. Det är främst inom äldreomsorgen som prognosen försämras. Kommunstyrelsens prognos försämras med 2 miljoner kronor till följd av avvecklingskostnader för personal. Barn- och utbildningsnämndens prognos förbättras med 1,7 miljoner kronor till följd av att Migrationsverket har beviljat nämnden ersättning för lokalkostnader i Alstermo för tidigare år.

Beviljade medel för ökat bostadsbyggande förbättrar prognosen för finansieringsverksamheten med närmare 800 000 kronor.

Socialnämnden har under året tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet. Inom kommunstyrelsen pågår en utredning inom kostverksamheten som även innefattar ekonomin. De övriga underskotten inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är av engångskaraktär.

Det negativa resultatet på 20,5 miljoner kronor innebär en negativ budgetavvikelse på 21,1 miljoner kronor. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom tre år.

Sponsring av Amo Handboll

Kommunstyrelsen beslutade att sponsra den allsvenska handbollsföreningen Amo Handboll med 100 000 kronor för säsongen 2018/2019.

Planuppdrag för område vid Norrsjön

Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Klavreda 3:8 och angränsande områden vid Norrsjön.

Dagens strandskyddslagstiftning tillåter inte nybyggnation inom hundra meter från strandlinjen om det inte föreligger särskilda skäl enligt miljöbalken. Ett av skälen som anges är så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). För att kunna upphäva strandskyddet genom att hävda landsbygdsutveckling i strandnära läge ska ett antal kriterier uppfyllas. Kriterierna anses uppfyllda då området 1) är lämpligt för utveckling av landsbygden, 2) är av sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt och 3) endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, i eller i närheten av en tätort.

Det aktuella området ligger i Klavreström och angränsar i väster och söder till Norrsjön. Blandad bostadsbebyggelse kan på sikt tillgodose en del av en efterfrågan på strandnära boende som finns i kommunen, samtidigt som pendlingsmöjligheterna till både Växjö och Vetlanda är goda.

Upprustning av busshållplatser

Kommunstyrelsen anslår maximalt 200 000 kronor till upprustning av fem busshållplatser i kommunen. Det gäller bland annat ny cykelparkering, belysning och väderskydd.

Extra stöd för ökade foderkostnader

På grund av torkan har foderpriserna för våra båda hästsportklubbar ökat markant. Åseda Ryttarförening och Lenhovda Hästsportklubb har därför ansökt om extra pengar för att ha råd att fortsätta bedriva verksamheten i samma utsträckning som idag. Kommunstyrelsen beviljar Lenhovda hästsportklubb och Åseda Ryttarförening 50 procent av sökt belopp, 63 500 kronor till Åseda Ryttarförening och 41 000 kronor till Lenhovda hästsportklubb.

Lyssna