Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nyheter från fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27 bland annat om budget för 2019 och om kommunalt partistöd för kommande år.

Här kan du läsa en sammanfattning av några av de beslut som togs på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-27.

Oförändrad skattesats

Kommunalskatten kommer även 2019 att ligga på 21,61 kronor. Budgeten för 2019 är beräknad utifrån en oförändrad skattesats.

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021

Kommunfullmäktige beslutade om budgeten för 2019 och verksamhetsplanen för 2020-2021. Beslutet innebär bland annat att socialnämndens budgetram utökas med 5 miljoner kronor för 2019 och att tillskottet minskar med 2,5 miljoner kronor per år 2020 och 2021. Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1,6 miljoner kronor för 2019 och tillskottet minskar med 800 000 kronor per år 2020 och 2021.

Reslutaten för perioden beräknas bli följande:

2019 negativt resultat, 7 miljoner kronor

2020 positivt resultat, 3,5 miljoner kronor

2021 positivt resultat 14,6 miljoner kronor

2019 års negativa resultat kommer inte att återställas, sju miljoner kronor används från resultatutjämningsreserven för att uppnå ett balanskravsresultat som är noll kronor. 2020 och 2021 års positiva resultat beräknas täcka 2017 och 2018 års negativa balanskravsresultat.

För att uppnå de budgeterade resultatnivåerna för perioden, finns behov av kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor 2020 och ytterligare 12 miljoner 2021. Kommunchefen har i uppdrag att senast i april 2019 redovisa kostnadssänkande åtgärder.

Taxor och avgifter inom vård och omsorg

Fullmäktige fastställde de taxor och avgifter som ska gälla för 2019 inom området vård och omsorg.

Kommunalt partistöd för 2019

Följande belopp i partistöd betalas ut:

  • Sverigedemokraterna 97 143 kronor
  • Vänsterpartiet 32 857 kronor
  • Socialdemokraterna 161 429 kronor
  • Moderaterna 58 571 kronor
  • Landsbygspartiet 32 857 kronor
  • Centerpartiet 97 143 kronor
  • Miljöpartiet 19 107 kronor

Partistöd betalas inte ut till Kristdemokraterna eftersom partiet inte har lämnat in redovisning av partistöd eller granskningsintyg och är därför inte berättigade kommunalt partistöd för år 2019.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2019

Följande datum gäller för 2019:

29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december.

Lyssna