Alkohol

En servitris håller en bricka med kaffe och öl. Foto.

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl.

Du behöver tillstånd oavsett om det gäller ett tillfälligt evenemang som exempelvis en festival eller om du planerar att driva en restaurang där du vill servera alkohol.

Från och med 1 januari 2011 gäller en ny alkohollag som bland annat innebär att den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt serveringstillstånden provsmakning, kryddning och catering. Provet är webbaserat och genomförs hos kommunen.

Från och med den 1 mars 2014 finns en gemensam organisation för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Denna organisation är gemensam för kommunerna Växjö, Tingsryd och Uppvidinge. Organisationen, kallad tillståndsenheten, är placerad i Växjö. Utöver hanteringen av serveringstillstånd har den gemensamma organisationen hand om anmälningar om servering eller försäljning av folköl och tillsyn.

Du som vill söka ett serveringstillstånd inom Uppvidinge kommun ska dock även i fortsättningen skicka din ansökan till Uppvidinge kommun. Även du som vill anmäla försäljning eller servering av folköl inom kommunen ska skicka din anmälan till Uppvidinge kommun. Det går också bra att skicka in ansökan via e-post.

Om du vill komma i kontakt med en alkoholhandläggare kan du kontakta någon i den gemensamma organisationen antingen genom att ringa till växeln i Uppvidinge kommun, 0474-470 00, eller till växeln i Växjö kommun, 0470-410 00, som kan koppla dig rätt.

Boka ett möte

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss och bokar en tid.

Det här gäller för:

Detaljhandel och servering av alkohol

Du behöver inte serveringstillstånd för att servera eller sälja folköl men du måste anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Servering av folköl

Servering av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där mat samtidigt serveras.

Den som bedriver servering av har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Varje företag som bedriver servering av folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölserveringen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid servering av folköl ska egentillsynen inriktas på att servering inte sker till underåriga eller till märkbart berusade gäster samt att ordning och nykterhet råder på stället.

Detaljhandel med folköl

Detaljhandel med folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där det också säljs mat.

Den som bedriver detaljhandel med folköl har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Varje företag som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölsförsäljningen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid försäljning av folköl ska egentillsynen inriktas på att försäljning inte sker till underåriga eller till märkbart berusade kunder.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandel/servering av folköl utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunens uppgift är också att ge information, rådgivning och kontrollera tillsynsprogram.

Uppvidinge kommun tar inte ut någon avgift för anmälan om detaljhandel eller servering av folköl. Kommunen tar däremot ut en årlig tillsynsavgift på 500 kronor.

Slutet sällskap

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse till exempel en förening eller gäster vid en högtidsdag. Serveringstillstånd krävs då alkoholservering sker mot betalning.

När behöver jag serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om det finns ett serveringstillstånd. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning. En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beslutas av kommunens alkoholhandläggare.

För privata fester, bröllop eller liknande där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Samtliga tre punkter ska vara uppfyllda.

Tillstånd för servering till slutet sällskap kan medges för alkoholservering i förening, företag eller annat slutet sällskap. För alkoholservering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat lägre krav på kök än vid servering till allmänheten. Vid servering i slutet sällskap som inte är tillfällig krävs att miljöförvaltningen har godkänt lokalen enligt livsmedelslagen. Tillgång till lagad mat är dock en grundförutsättning för att få serveringstillstånd - även för tillfällig serveringsverksamhet.

Det räknas inte som ett slutet sällskap om en gäst kan lösa medlemskap i samband med att denne vill delta vid serveringstillfället.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd. En förutsättning är att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt serveringstillstånden provsmakning, kryddning och catering. Kunskapsprov görs i kommunens lokaler och kan genomföras i Uppvidinge eller i Växjö.

Undantag från kravet om kunskapsprov kan göras för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap om servering sker vid ett enstaka tillfälle.

Ansökan

För att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till kommunen där serveringsstället är beläget. Ansökan ska lämnas in senast tio arbetsdagar innan serveringstillfället. Uppvidinge kommun har ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. För att ansökan ska behandlas krävs att ansökningsavgiften är betald till kommunens plusgirokonto 641097-8. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Stadigvarande servering till allmänheten

Tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten behöver du om du till exempel startat en restaurang och där tänkt servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

När behöver jag serveringstillstånd?

Om du planerar att driva en restaurang och servera alkohol behöver du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd. För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Ansökan handläggs och beslutas av kommunen. Handläggningen är relativt omfattande och innefattar bland annat ett flertal remisser till andra myndigheter, till exempel polis, skattemyndighet och miljöförvaltning. Den genomsnittliga handläggningstiden kan uppskattas till cirka två månader. Det finns ingen möjlighet att under handläggningstiden få ett tillfälligt tillstånd. Möjligheterna för dig att påskynda handläggningen är att se till att allt relevant material medföljer ansökan och betala ansökningsavgiften.

Provsmakning

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att

  • arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska ske, eller de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och får ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avser erbjudan

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att vid tillverkningsstället efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av egenproducerade drycker.

Provsmakning avser endast en liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Vid provsmakning ställs inget krav på matservering. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Om du vill anordna provsmakning, kontakta då kommunens alkoholhandläggare för mer information.

Kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Det handlar enbart om att som snaps kunna servera vad som i allmänt tal benämns brännvin, som har kryddats på restaurang enligt eget recept. Brännvin är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

Cateringtillstånd

Den som bedriver serveringsverksamhet med stadigvarande serveringstillstånd kan beviljas tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap under förutsättning att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Det gäller också tillfälliga tillstånd till slutna sällskap om arrangemang sker fler än en gång per år.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen ska bedrivas. Varje kommun har egna ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Boka ett möte

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss och bokar en tid.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Den sökande ska sätta in summan för avgiften på Uppvidinge kommuns plusgirokonto 6401097-8. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas.

Tillfällig alkoholservering till allmänheten

Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, till exempel i samband med mässor, festivaler etcetera.

När behöver jag serveringstillstånd?

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle handläggs och beslutas av Socialnämnden efter samråd med bland andra polismyndigheten.

Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker ska var och en av dessa ansöka om tillstånd.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap. Kunskapsprovet kan genomföras i kommunens lokaler i Uppvidinge kommun eller hos Växjö kommun.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen ska bedrivas. Ansökan ska lämnas in två månader innan serveringstillfället äger rum. Uppvidinge kommun har ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Den sökande ska sätta in summan för avgiften på Uppvidinge kommuns plusgirokonto 6401097-8. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Boka ett möte

Om du vill träffa en alkoholhandläggare vill vi att du först kontaktar oss och bokar en tid för att vara säker på att vi är tillgängliga.

Uteservering

Uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan alkoholservering.

Följande krav gäller för att få tillstånd till uteservering:

  • Uteserveringen ska vara en del av en restaurang med serveringstillstånd för alkoholdrycker till allmänheten
  • Uteserveringen ska ligga i omedelbar anslutning till ordinarie restaurang. Restaurangen ska från sina ordinarie lokaler kunna ha uppsikt över uteserveringen
  • Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommunen eller privat värd (för gatumark behövs även polisens tillstånd)
  • Miljö- och hälsoskyddskontorets krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda
  • Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden
  • Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar

Vid fall av alkoholpolitiska olägenheter på grund av uteservering eller risk för störningar av närboende kan serveringstiden för denna begränsas. Servering utomhus är ingen olägenhet i sig, utan ytterligare störning (till exempel i form av buller) krävs som motivering för begränsad serveringstid.

Är du inte nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med socialnämndens beslut avseende ditt alkoholtillstånd kan du skriftligen överklaga det.

Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som du önskar samt motivering till ditt yrkande.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska dock lämnas in eller sändas till Socialförvaltningen, Uppvidinge kommun, Box 43, 360 73 Lenhovda, för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas.

Om förvaltningen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att översändas till Förvaltningsrätten i Växjö för prövning.

Socialförvaltningen måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.