Stöd och omsorg

Kommunicering kring de äldres rättigheter

Skickades in: 2020-07-11

Efter att både upplevt, sett och hört hur majoriteten kommunicerar med kommunens medborgare måste jag fråga om man inte bör se över det demokratiska systemet i kommunen. Enligt majoriteten hör inte barn hemma i kommunfullmäktige och majoriteten har avslagit både webbsändning, medborgardialog och medborgarpanel. På majoritetens förslag finn nu även att begränsa allmänheten från att kunna delta på allmänhetens frågestund förutom två tillfällen per år. Vem ansvarar för att demokratin fungerar och att medborgare får komma till tals? Vem ansvarar för demokrati, insyn, delaktighet och kommunicering med medborgare inför beslut, men även efter beslut?

När ska de äldre som bor på kommunens äldreboende få information om sina rättigheter att få bo kvar? Alla boende har besittningsrätt och måste inte alls flytta även om majoriteten vill få de äldre att tro detta. När fattades beslutet om att avveckla Solgården, eller när ska beslutet fattas om avvecklingen? Varför har man valt att informera de boende om att Solgården ska avvecklas och därmed uppmanat de boende att önska en förflyttning ett annat boende?

Vem beslutade att sända ut två politiker och en chef för att informera boende på Solgården om att Solgården ska avvecklas med en uppmaning om att alla boende ska önska en annan plats. Varför valde kommunen att undanhålla boende på Solgården om sina rättigheter att få bo kvar? Denna information skulle definitivt delgetts av kommunen när de besökte de boende för att uppmana dem att önska ett annat boende på grund av avvecklingen. Min uppfattning är att om kommunen avser att undanhålla de äldre om sina rättigheter för att få de äldre att tro att dom måste önska ett annat boende upplevs det som ett övergrepp på de äldre som redan har det tillräckligt svårt.

Jag anser att det är ett övergrepp att vilseleda de äldre som bor på Solgården när majoriteten personligen boende för att uppmana dem om att önska ett annat boende på grund av avvecklingen när alla boende direkt förlorar sin rättighet att få bo kvar, för så fort de boende valt att önska ett annat boende så hävs deras rättighet att få bo kvar. Varför valde man inte att informera om detta vid besöket?

Demokratin måste stärkas så att majoriteten inte kan vilseleda kommunens äldre. I regeringsformen står det att all offentlig makt tillhör folket och att politiker har i uppdrag att föra folkets talan och fatta beslut efter folkets allmänna intresse. I regeringsformen står det skrivet att det är folket som har den politiska makten – inte politikerna. Politikernas uppdrag består enligt regeringsformen att fatta politiska beslut utifrån medborgarnas allmänna intresse. Majoriteten har avslagit alla förslag som avser att låta medborgare få komma till tals för att öka den demokratiska rätten. Majoriteten har inte rätt att fatta beslut utan att tala med medborgarna och ta reda på vad det är som är det allmänna intresset hos medborgarna i Uppvidinge kommun.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-07-29

När skall de äldre som bor på kommunens äldreboende få information om sina rättigheter att få bo kvar?

Så länge ett beslut inte är taget i Kommunfullmäktige om den strukturella förändringen inom äldreomsorgen som socialnämnden beslutat, gäller de förutsättningar som är idag. Socialnämnden har inte sagt eller meddelat när det slutgiltiga datumet för en eventuell nedläggning men föreslagit att det blir ett startdatum 2020-05-01 för påbörjande av förändringen. (L-E Hammarström).

När fattades beslutet om att avveckla Solgården eller när skall beslut fattas om avvecklingen?

Det finns beslut i socialnämnden den 10 oktober 2019 och 9 mars 2020 gällande strukturella förändringar. Kommunstyrelsen fattade beslut om strukturella förändringar 22 april 2020 (A. Cronholm).

Beslut kommer att fattas i Kommunfullmäktige när ärendet kommer upp där. Alla boende har besittningsrätt till sina lägenheter tills det datum Kommunfullmäktige beslutar att Solgården ändras från särskilt boende till Trygghetsboende. Finns inte det särskilda boendet kvar upphör besittningsrätten automatiskt. (L-E Hammarström).

Varför har man valt att informera de boende om att Solgården ska avvecklas och därmed uppmanat de boende att önska en förflyttning till annat boende?

Vi har valt att informera om socialnämndens beslut för att både boende och anhöriga skall veta vilka inriktningsbeslut som är tagna i socialnämnden. Vi får alltid höra att vi inte lämnar tillräcklig information i olika frågor, när vi gör det så ifrågasätts det också (L-E Hammarström).

Vem beslutade att sända ut två politiker och en chef för att informera boende på Solgården om att Solgården ska avvecklas med en uppmaning om att alla boende ska önska en annan plats. Varför valde kommunen att undanhålla boende på Solgården om sina rättigheter att få bo kvar?

Vad jag vet så har det inte varit två politiker och en chef som besökt Solgården i detta ärende. Vi har inte undanhållit för de boende att de får bo kvar tills annat beslut är taget. Har annat framkommit har det varit brist i informationen. (L-E Hammarström).

Varför valde man inte att informera om detta vid besöket?

Vilket besök? Tyvärr har det varit i stort sett omöjligt att ha informationsträffar på grund av covid -19. Detta har säkert gjort att information har haft svårt att nå fram till alla berörda vid alla tillfällen. Oberoende om vi har eller inte har haft informationsmöten nu, borde den förändring som socialnämnden föreslagit inte vara okänd för någon. Vi har arbetat med denna plan i ett och ett halvt år och information har gjorts till alla berörda parter under tiden. Kommunala pensionärsrådet har varit väl medveten om förändringen och anhöriggruppen i Norrhult har blivit informerad.

De politiska kontaktpersonerna för Solgården har också lyft denna fråga på de möten som har funnits (L-E Hammarström).

Med vänlig hälsning,

Lars-Erik Hammarström (S),
Socialnämndens ordförande

Annette Cronholm,
Omsorgschef

Lyssna