Stöd och omsorg

Frågor om ersättning till LOV-företag

Skickades in: 2020-11-28

Hej!
Vilken ersättning får LOV-företaget totalt och per år från Uppvidinge kommun? Oberoende av olika nivåer och annat. Totalkostnaden för LOV, gärna jämförd med vad "omvandling" av två kommunala boenden kostar. Köper LOV-boendet tjänster eller annat av Uppvidinge kommun? Om så är fallet, vilka tjänster och annat och till vilken kostnad per år?

Bara drygt 20 av 290 kommuner har LOV i särskilt boende för äldre. Nästan bara större kommuner. Socialdemokraterna lade förslag om att avskaffa LOV under förra mandatperioden. Då prövades saken och dåvarande fullmäktige sade nej till LOU sommaren 2018. Varför prövas inte frågan igen när S är största partiet och mandatfördelningen är ny? Man har mycket annat att göra är inte tillräckligt som svar. Hur man röstade 2018 hängde på vad partier gjorde lokalt och den ideologi partierna förväntas följa. Pengar till äldre saknas alltid. S markerade 2018 att man ville styra ekonomin i äldreomsorgen genom omvandling till LOU. Nu bryr sig S inte om LOV-frågan, utan ändrar hela kommunens struktur i äldrefrågor. Hur skulle en väljare ha förstått detta i valet? Man känner sig lurad. Vad enskilda boenden kostar betyder något och detta behöver visas.

Svar från kommunen

Svarade: 2020-12-02

Hej!

Här kan du ta del av svaren på dina frågor.

År 2019 var nettokostnaden för LOV för Uppvidinge kommun 8,2 miljoner kronor. Kostnaderna är totalkostnaden, sedan tillkommer den administrativa kostnaden kring handläggningen, vilket inte går att bryta ut. Kostnaden är inte jämförbar med kostnaden för de särskilda boenden som bedrivs i kommunal regi eftersom ersättningen till LOV-företaget inkluderar overheadkostnader såsom personalavdelning, ekonomiavdelning med mera vilket kommunens egna särskilda boenden har tillgång till.

LOV-företaget köper jourtid inom hälso- och sjukvård. År 2019 betalade de 144 682 kronor för detta.

Det är riktigt att vi under förra mandatperioden försökte ändra LOV till LOU på Smedsgård i Alstermo men kommunfullmäktige sa nej till detta. Vi har fortfarande från socialdemokratin ingen annan åsikt idag än att förvandla LOV till LOU. Hade vi haft egen majoritet i kommunfullmäktige hade vi drivit frågan. Nu har vi inte det och vi har lyft frågan med övriga partier och det är fortfarande majoritet med att säga nej till LOU i fullmäktige. Vi finner det därför inte meningsfullt att driva denna fråga i dagsläget.

När det gäller den strukturförändring som socialnämnden har föreslagit så har det beslutet inte gjort någon skillnad om vi har LOV eller LOU i ett av de särskilda boendena. Detta är en helt ny strukturförändring där vi väver in andra boendeformer – trygghetsboende – och samlar demensboende på ett ställe för att kunna utveckla den vården på bästa sätt.

Det finns ingen som mörkar vad våra särskilda boenden kostar eller vad hela socialförvaltningen kostar. Våra ekonomiska resultat finns för granskning för alla som vill se dem. Det är officiella handlingar liksom allt som kommunen gör.

Vänliga hälsningar,

Lars-Erik Hammarström (S)
Socialnämndens ordförande

Lyssna