Stöd och omsorg

Hur kommer antalet platser på särskilt boende att se ut?

Skickades in: 2020-09-18

Varför pågår fortfarande en verkställighet med att inrätta en förskola i Solgårdens lokaler på Violen, när socialnämnden har fattat beslut om att all verkställighet gällande Solgårdens lokaler har hävts fram tills dess att kommunfullmäktige fattat beslut om de strukturella förändringarna och nedläggningen av Solgården? Brev har delats ut till alla boende på Solgården fått brev om att all verkställighet gällande beslutet om Solgården har hävts av socialnämnden fram till kommunfullmäktige fattat sitt beslut om nedläggningen av Solgårdens särskilda boende. Violen tillhör ju Solgårdens särskilda boende fram till dess (om inte - efterfrågar vi det dokument där det framgår att Violen inte längre tillhör
Solgårdens särskilda boende).

Var kan man ta del av den statistik gällande hur många som ansökt om ett särskilt boende i Uppvidinge kommun? I förslaget om de strukturella förändringarna framgår det att antalet särskilda boendeplatser ska reduceras till 52. Är det 52 särskilda boendeplatser som blir kvar inklusive eller exklusive de 24 LOV-platserna på Smedsgård eftersom även dessa 24 platser är särskilda boenden? Är det 52 totalt? eller 52 + 24 LOV-platserna på Smedsgård?

Samt efterfrågar vi svar på var och hur dessa 52 särskilda boendeplatser kommer att fördelas i kommunen? Vi vill därför veta hur många av dessa 52 platser som kommer att fördelas till:
i Åseda?
i Norrhult?
i Lenhovda?
i Älghult?
på Smedsgård?
Idag har 102 stycken beviljats särskilt boende, om man ska reducera antal platser till 52 särskilda boendeplatser, 24 demensplatser samt 6 korttidsplatser innebär det att det kommer att finnas äldre som har beviljats biståndsbeslut på särskilt boende men som inte kommer att få plats? Vad händer med dom som har beviljats särskilt boende men ej får en plats på grund av om man reducerar till 52
platser?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-10-01

Hej!

Eftersom din frågeställning är tvådelad har vi delat upp svaren under två olika rubriker.

Förskoleverksamhet i Solgårdens lokaler

Anledningen till inrättandet av förskoleverksamhet i de tomma lokalerna på Solgården är att Kommunstyrelsen vill nyttja våra lokaler på det mest effektiva sätt som det går.

När kommunen får eller har tomma lokaler informeras Kommunstyrelsens lokalförsörjningsgrupp om detta, vad på Kommunstyrelsen får ett samlat grepp om lokaler som står oanvända i kommunen.

I den gällande frågeställningen fanns ett stort behov av förskolelokaler i Norrhult Klavreström, samtidigt som det stod tomma lokaler på Solgården. Kommunstyrelsen har då möjlighet att nyttja dessa lokaler för på ett så effektivt och skyndsamt sätt lösa lokalförsörjningen för förskolan.

Fördelning av platser på särskilt boende

När det gäller statistik över hur många som har ansökt om särskilt boende så går det bra att kontakta Socialförvaltningen och begära ut siffrorna. Ange vilka specifika siffror du vill ha.

Så här ser förslaget på fördelning av särskilda boendeplatser ut:

Lingården (Lenhovda): 24
Olofsgården (Åseda): 28
Totalt antal platser i egen regi: 52
Smedsgård (Alstermo) enligt LOV-tillstånd: 24 platser
Totalt antal platser egen regi + LOV: 76

Demenscentrum (förslag är placering i Älghult): 24
Totalt antal demensplatser: 24

Tillfälliga platser (Lenhovda): 6
Totalt antal tillfälliga platser: 6

Förslag på totalt antal platser (särskilt boende och demensplatser) i Uppvidinge kommun inklusive LOV: 100 platser.

Totalt antal tillfälliga platser: 6

Det har under hela 2020 funnits tomma platser och därmed ingen kö. Det innebär att de som har behov av särskilt boende har fått det.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna