Boende och miljö

Frågor om vindkraft, jäv och kungsörnar

Skickades in: 2020-09-20

Hej!

Jag fick av en händelse se kartan internet där det framgår vart de dom planerade vindkraftverken ska stå i Uppvidinge. Kartan gick att hänvisa till det företaget som ska nu bygga vindkraften och utifrån denna karta framgick det att det är flera av de planerade vindkraftverk som kommer byggas i Uppvidinge kommun på marker där markägare består av flera olika centerpartister. Detta
gjorde mig fundersam och därför vill jag veta följande: Hur många markägare till de planerade vindkraftsverken är centerpartister? Det fanns flera namn där markägare som även råkar
vara centerpartister även är kommunpolitiker och deltog i beslutet. Får verkligen berörda markägare även vara delaktiga i det beslutet som fattades om vindkraftverken? Är inte det jäv?

Dessutom kommer vindkraftverken byggas på områden där Uppvidinge kommun har artskyddade kungsörnarna har sina revir och har etablerat sig på flera ställen i Uppvidinge. Dessa kungsörnar är en utrotningshotad art och därför artskyddad, vilket även har dokumenterats noga av berörda myndigheter för bara några månader sedan? Borde inte Uppvidinge kommun ta ansvar dessa utrotningshotade kungsörnar och neka företaget att hugga ner skogen där dessa kungsörnar nu har sina revir? Varför tillåter Uppvidinge kommun att företaget får hugga ner den skog där dessa utrotningshotade men även artskyddde kungsörnarna har sina revir - när det dessutom strider mot lagen och är kommunens ansvar att bevaka. Hur kan Uppvidinge kommun då totalt ignorera denna fråga när den är så välbelyst och fatsälld av berörda myndigheter som bär ansvarar för kungsörnarna och har väldokumenterat att det finns 4 olika revir i Upvidinge med kungsörnar - som nu
kommmer att huggas ned av företaget för att istället upprätta vindkraftverk? Kommer Uppvidinge kommun att agera för att skydda kungsörnarna enligt de föreskrifter som myndighetera har dokumenterat gällande kungsörnarna i Uppvidinge kommun?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-10-01

Hej!

Tack för dina frågor!

Uppvidinge kommun för inga fastighetsägarregister enligt frågeställningen och kan därmed inte svara på hur många markägare som är medlemmar i Centerpartiet.

Bestämmelser om jäv tydliggörs av kommunallagens (2017:725) 5:e kapitel 47-49 §§, samt 6:e kapitel 28-32 §§. Jävsgrunderna är sakägarjäv, intressejäv, släktskapsjäv, ställföreträdarejäv, ombudsjäv och delikatessjäv. Det ankommer på den förtroendevalde i första hand att självmant anmäla om jäv föreligger. Om det behövs kan fullmäktige/kommunstyrelsen/nämnderna behöva besluta i jävsfrågan.

Enligt kommunallagen kan fullmäktiges/kommunstyrelsens/nämndernas beslut prövas genom laglighetsprövning om jäv föreligger. Det går att överklaga beslut under 21 dagar från och med att justerat beslut publicerats på kommunens anslagstavla. Justering av protokoll sker inom två veckor efter sammanträdet och publicering på anslagstavlan sker senast två dagar efter justeringen. Mer information om hur du kan överklaga kommunens beslut hittar du på här på Uppvidinge kommuns hemsida, se

Kommun och politik/Överklaga beslut, rättssäkerhet.

Jävsfrågan i förhållande till vindkraftverk har behandlats av förvaltningsrätten i Växjö, se mål nr 1035-14. Rättsfallet gällde uppförandet av vindparkerna Marhult, Älmedal och Rosenholm (KF 2014-02-25, §§ 17-19).

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk lämnas in till och handläggs av Länsstyrelsen. Det är också Länsstyrelsen som beslutar om vindkraftverk. För att beslut ska kunna fattas krävs kommunens tillstyrkan enligt Miljöbalkens (1998:808) 16 kapitel 4 §.

Länsstyrelsen ansvarar för inventering av kungsörn och detta genomförs genom vårkontroller (1 februari-15 juni) och sommarkontroller (1juni-15 september). Inventeringen redovisas till Naturvårdsverket som granskar och fastställer resultatet. Om du vill veta mer om kungsörn och inventeringen, vänligen se:

www.naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats..

Vänliga hälsningar,

Alexander Arbman
Kommunsekreterare

Lyssna