Barn- och utbildning

Arbetsmiljön på Älghultskolan

Skickades in: 2022-09-09 och 2022-10-08

Hej!

Hur länge ska våra ungdomar behöva gå i en skola där arbetsmiljön är under all kritik?
2021-09-21 på kommunstyrelsemöte presenterade samhällsserviceförvaltningen en inventering av Älghultskolan som genomförts tillsammans med Uppvidingehus. Av inventeringen framgår att följande salar är i behov av renovering: kemi/fysiksal, slöjdsal, idrottshall, hemkunskapssal, musiksal samt skolbibliotek. Vidare framgår även att ventilationen samt stora delar av befintlig elinstallation bör bytas ut. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för ytskikt, väggar, golv och tak.

2022-05-17 ta Kommunstyrelsen beslut att fortsätta utreda lösningen för högstadiet i Älghult. Det verkar som att politikerna i Uppvidinge tror att det går att utreda bort arbetsmiljöproblem. Det har nu gått ett år sedan presentationen av vad som behöver åtgärdas på Älghultskolan och inget har gjorts. Elever och personal tvingas att arbeta i en miljö som är katastrof.

Mitt förslag är att omedelbart sätta upp baracker medans politikerna utreder när bristerna ska åtgärdas. För ingen ska behöva arbeta i en miljö där miljön bidrar till rinnande näsor, halsont, huvudvärk och utvecklande av astma. Hur fungerar inlärningen med dessa symtom, dåligt.

2022-10-08

Jag skrev i början på september angående Älghultskolans dåliga skick och varför inget görs utan det bara beslutas att utreda mer. Under tiden som eleverna utsätts för dålig och farlig arbetsmiljö. Jag undrade även om varför det inte sattes upp baracker under sommarlovet eller att skolans många brister åtgärdades. Denna synpunkt har ännu inte kommit upp och blivit besvarad på sidan Tyck till, mycket dåligt.

Nu har det även framkommit att det i vissa utrymmen finns för hög halt av radon. Vad måste behöva hända innan något görs?

Svar från kommunen

Svarade: 2022-10-27

Hej och tack för dina synpunkter gällande skolmiljön på Älghultskolan!

Jag känner till att det finns ett eftersatt underhållsbehov på skolan och att åtgärder och utredningar pågår. Tyvärr har det tagit lång tid att komma till ett beslut om långsiktiga åtgärder. De åtgärder som har genomförts och ska genomföras i väntan på ett politiskt beslut är mycket viktiga för hur vi ska kunna utveckla skolan för framtiden och få en bra arbetsmiljö fram tills dess.

Arbetet med att ta fram förslag på en långsiktig och bra lösning pågår och behöver hanteras politiskt så snart det är möjligt för att ge en klar bild över utvecklingen av skolan.

När det gäller radonhalten har nu nya mätningar gjorts av ett externt företag. Den uppföljning och mätning som nyligen gjordes visar att radonhalten inte överstiger de riktvärden som gäller under tider då det vistas personer i lokalerna. De avstängda klassrummen kan därför återigen användas.

Kommunen kommer dock ändå arbeta vidare med förebyggande insatser för att ytterligare sänka de halter som uppmättes.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna