Barn- och utbildning

Frågor om Uppvidinge gymnasieskola

Skickades in: 2019-11-08

- Vart finns risk- och konsekvensanalys med en ekonomisk uträkning?
- Vad kostar det att placera en elev på annan ort (inklusive busskort och övriga avgifter, till exempel mat, studiematerial)?
- Hur många elever går på skolan (det vill säga både gymnasiet, komvux, sfi och im)?
- Hur många elever är kopplade till gymnasieutbildningen?
- Vart ska de berörda eleverna ta vägen om nerläggningen sker?
- Har ni inhämtat yttrande från berörda i verksamheten enligt kommunallagen? Har ni frågat eleverna vad dom vill?
Förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft
4 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

Detta är till nackdel för kommunens medlemmar, vilket bryter mot kommunallagen.

Svar från kommunen

Svarade: 2019-12-02

Hej!

Tack för dina frågor!

Svaren presenteras här efter varje fråga som står i fetstil.

Vart finns risk- och konsekvensanalys med en ekonomisk uträkning?

Risk- och konsekvensbeskrivning görs med utgångspunkt från arbetsmiljölagstiftningen och den har upprättats tillsammans med fackliga företrädare.

- Vad kostar det att placera en elev på annan ort (inklusive busskort och övriga avgifter, till exempel mat, studiematerial)?

Kostnad för elever vid andra kommuners gymnasieskolor hanteras via interkommunalersättning och kostnaden är per program där kost ingår (studiematerial bekostas inte av kommunen utan av de studerande). Hur ersättningen till Växjö kommun ser ut går att läsa i följande pdf-dokument:

Prislista Växjö kommun 2019 Pdf, 86.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För elever på skolor i kommuner som vi inte har avtal med är principen att om vi har programmet ska kommunen eller den fristående skolan ersättas med vår kostnad. I de fall där vi ej har programmet ersätts skolan enligt riksprislistan:

Riksprislistan Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Hur många elever går på skolan (det vill säga både gymnasiet, komvux, sfi och im)?

Studerande på nationella program: 38 samt 25 lärlingar. Totalt antal elever som ska börja tvåan eller trean höstterminen 2020 är 40 inklusive lärlingarna.

Studerande på introduktionsprogrammen: inskrivna totalt 63.

Vuxenstuderande: 216.

SFI: 143

- Hur många elever är kopplade till gymnasieutbildningen?
Se svaret ovan.

- Vart ska de berörda eleverna ta vägen om nerläggningen sker?

Gymnasieskolan kommer i händelse av avveckling av de nationella programmen att få uppdraget att se till att de studerande får studieplatser på utbildningar i de närliggande kommunerna. Studie- och yrkesvägledningen kommer att samtala med de enskilda eleverna och undersöka hur elevens önskemål se ut.

- Har ni inhämtat yttrande från berörda i verksamheten enligt kommunallagen? Har ni frågat eleverna vad dom vill?
Förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft

4 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

Detta är till nackdel för kommunens medlemmar, vilket bryter mot kommunallagen.

Beslutet att avveckla de nationella programmen vid Uppvidinge gymnasieskola är politiskt och togs av Kommunfullmäktige 2019-11-28. Det finns inget i kommunallagen som säger att eleverna ska rådfrågas. Ärendet är berett i Barn- och utbildningsnämnden, vilket är den nämnd som är berörd.

Den paragraf du refererar till i kommunallagen gällande tillbakaverkande kraft handlar inte om den här typen av beslut. Den handlar om att en kommun exempelvis inte får höja avgifter, taxor och skattesatsen retroaktivt. Kommunfullmäktige kan till exempel inte i december 2019 besluta att skatten eller VA-avgiften ska höjas retroaktivt från och med den 1 juli 2019.

Vänliga hälsningar,

Niclas Bjälkenborn
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig

Lyssna