Annat

Frågor om barnkonventionen

Skickades in: 2020-10-15

Hej!

På barnombudsmannens sida står att läsa "Det är regionens eller kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag lever upp till det som står i barnkonventionen. Politikerna bör också utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas."

Jag undrar hur långt Uppvidinge kommun har kommit i denna fråga?
På vilket sätt implementeras Barnkonventionen i Uppvidinge kommun?
Kan man läsa om Barnkonventionen i några styrdokument i Uppvidinge kommun?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-11-25

Hej!

Tack för dina frågor! Vi vill börja med att be om ursäkt för att svaret har dröjt.

Uppvidinge kommun har i dagsläget inte en övergripande policy eller styrdokument för arbetet med Barnkonventionen. Det finns ett beslut fattat av Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden om att Uppvidinge kommun ska jobba tillsammans med andra kommuner i länet med barnkonventionen inom ramen för ”Barnens bästa gäller i Kronoberg”.

Syftet med ”Barnens bästa” är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser inom kommunen, mellan kommuner och Region Kronoberg. Detta innebär att kommunen arbetar både på regional och lokal nivå med frågan.

På lokal nivå är flera delar av organisationen involverade i implementeringen av ”Barnens bästa” exempelvis samhällsserviceförvaltningen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och det lokal brottsförebyggande rådet med bland andra polismyndigheten. Ett exempel på hur lagstiftningen implementeras är exempelvis att lagstiftningen alltid ska beaktas i socialnämndens beslut (2020-02-11 §20 dnr 2020-000025).

Vänliga hälsningar,

Therese Magnusson
Utvecklingsstrateg

Alexander Arbman
Kommunsekreterare

Lyssna