Politik

Verkställighet av beslut

Skickades in: 2020-08-12

Har kommunen rätt att påbörja en verkställighet på förslag till beslut som skall avgöras av kommunfullmäktige utan/innan kommunfullmäktige fattat sitt beslut? I såfall vill jag även efterfråga vilka/vilket lagrum ger rätt till att verkställa förslag innan beslut är avgjort av kommunfullmäktige?

Svar från kommunen

Svarade: 2020-08-17

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag ingår att bereda fullmäktiges ärenden och ansvara för verkställandet av fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges ärenden ska alltid beredas av kommunstyrelsen (KL 2017:725, kap. 5 § 28). Undantag från beredningskravet är exempelvis avsägelse från uppdrag som förtroendevald och överlåtandet till styrelsen/nämnderna att besluta i ett ärende som väckts genom medborgarförslag (KL 2017:725, kap. 5 §§ 29-34). 

Ärenden som behandlas av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnderna kan verkställas efter att sammanträdets protokoll har justerats. Om det finns särskilda skäl så sker verkställigheten först när beslutet vunnit laga kraft, exempelvis om verkställigheten av beslutet i stor utsträckning är oåterkalleligt. (KL 2017:725, kap. 13 §§ 14)

Vänliga hälsningar,

Alexander Arbman
Kommunsekreterare

Lyssna