Politik

Kontakt med medborgarna

Skickades in: 2020-05-25

Hej!

Varför vill politikerna inte ha en kontakt med sina medborgare?

Jag undrar varför majoriteten vill stänga ute medborgare från attt komma till tals? Är inte medborgarna viktiga längre? I den nya arbetsordningen för fullmäktige framgår det i förslag från majoriteten på att ta bort möjligheten för allmänheten att kunna närvara på allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden! Varför? Vad är anledningen? Varför är politiker helt ointresserade av vad som är medborgarnas intresse och vad det är som är angeläget för kommunens invånare?

Det har lagts förslag om att:
Webbsända - det blev avslag
Medborgarpanel - det blev avslag
Äldreombudsman - avslag

Avslaget motiveras av kommunstyrelsen med att: "Om en medborgarpanel utses och som får inflytande över politiska beslut kan det innebära att demokratin naggas i kanten." Vad är detta för hot mot vår demokratiska rätt? Och när majoriteten ger avslag på avslag efterfrågar vi medborgare i så fall en ökad närvaro i våra hemkommuner och våra verksamheter för att ha en dialog. För flera medborgare upplever att politikerna inte längre vill ha med medborgarna att göra och att det blir allt mer diktatur över majoritetens beslut. Vi vill därför veta vilken plan majoriteten har för att öka delaktighet och inflytande från kommunens medborgare?

Vi vill att det förtydligas och uppmärksammas hur meborgare ska gå tillväga för att kunna påverka de beslut som ligger som förslag innan de fattas, Det är väl en demokratsik rättighet som borde förstärkas, inte förminskas!

Svar från kommunen

Svarade: 2020-05-28

Hej!

Vi politiker i Uppvidinge har gärna kontakt med våra invånare, det ligger också ett ansvar hos varje politiker att vara lyhörd och observant på våra invånares synpunkter.

Att förändra allmänhetens frågestund handlar inte om att stänga ute våra medborgare, utan om ett förhållningssätt till fullmäktigemötenas roll och effektivitet. Det har till exempel vid upprepade tillfällen varit barn som ställts i fullmäktiges talarstol för att framföra föräldrars synpunkter i flera frågor, det är inte så allmänhetens frågestund är tänkt eller ska vara. Det har också blivit debatter i stället för konkreta frågor eller synpunkter om frågor som hanteras av fullmäktige. Fullmäktiges frågestund ska inte vara ett debattforum utan en möjlighet för medborgare att ställa konkreta frågor till ledamöterna.

Vi vill att möjligheten för våra medborgare att ställa frågor ska finnas kvar i fullmäktige, dock med något färre tillfällen än tidigare. Detta ger våra medborgare tillfälle att ställa de frågor man har och bibehålla möjligheten till frågor till politiken i nämnder och styrelser.

Våra kommunmedborgare har kunnat och kommer att kunna skriva medborgarförslag i samma utsträckning som tidigare då vi inte kommer göra några förändringar på detta.

Allmänheten har även möjlighet att prata med de personer som är politiskt engagerade i olika styrelser och nämnder, både via de politiska partierna men också på de allmänna möten som normalt finns att delta på. Tyvärr har omständigheterna med öppna möten påverkats av coronapandemin som har gjort att det inte funnits möjlighet att anordna större möten.

Vänliga hälsningar,

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lyssna