Överklaga beslut

Kommunens nämnder och förvaltningar fattar dagligen beslut som kan komma att påverka invånarna och företagen i kommunen.

Hur kan man överklaga dessa beslut?

Man skiljer på beslut som kan överklagas med stöd av förvaltningslagen och de som kan överklagas med stöd av kommunallagen.

Överklagande enligt förvaltningslagen

Beslut av kommunala nämnder som har fattats med stöd av särskilda lagar (plan- och bygglagen, socialtjänstlagen med flera), kan i regel överklagas av den som beslutet rör. Till denna typ av beslut ska alltid fogas en förklaring om hur överklagandet ska gå till. Det ska ske skriftligt och sändas till den myndighet, det vill säga den nämnd, som har meddelat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

Överklagande enligt kommunallagen

Om du vill överklaga ett beslut som har fattats av kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd och som inte ska överklagas enligt förvaltningslagen så kan du begära så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandet ska ske skriftligt och sändas till förvaltningsrätten. Överklagandetiden, det vill säga den tid du har på dig att klaga, är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelandet om att protokollet med beslutet har justerats (godkänts) sätts upp på kommunens digitala anslagstavla.

Vem får överklaga?

Rätt att överklaga denna typ av beslut har den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen. Ett beslut som har fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det har tillkommit på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller har fattats av fel kommunalt organ. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser att det är fel eller olämpligt. Domstolen kan alltså endast upphäva ett beslut, inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Lyssna