Offentlig handling

En allmän handling som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter kallas för en offentlig handling och kan begäras ut av till exempel en medborgare.

Vad är en allmän handling?

En handling som kommit in till myndigheten eller som upprättats där kallas för en allmän handling. Handlingen är upprättad när den:

  • Har skickats till någon utanför myndigheten.
  • När ärendet som handlingen tillhör är klart.
  • När den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

Handlingen ska förvaras hos myndigheten och alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (hemliga). Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter.

De allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess ska så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling, så länge handlingen inte omfattas av sekretess. Du har inte heller rätt att ta del av internt arbetsmaterial som inte än är en upprättad handling.

Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?

Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda människor i ärenden som till exempel rör socialtjänsten. Kommunen har därmed rätt att avgöra vad som ska sekretessbeläggas med stöd av lagen.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det. Om kommunen inte vill lämna ut en handling, för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Hur man gör för att överklaga framgår av beslutet.

Begäran om utlämnande av handling

Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen. Din begäran behandlas under kommunens ordinarie öppettider.

Lyssna