Frågor och svar om planeringszoner

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om beredskaps- och planeringszoner kring kärnkraftverk.

Vad innebär de nya zonerna för kommunens invånare?

Det innebär att delar av kommunen från och med 1 juli i 2022 ingår i en planeringszon. I planeringszonens områden ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för utrymning och inomhusvistelse.

Varför förändras beredskapszonerna nu?

Strålsäkerhetsmyndigheten skrev en rapport 2014 där man pekade på de brister som finns. Rapporten ledde till ett regeringsuppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade till regeringen 2017, där man föreslog förändrade beredskapszoner. Regeringen beslutade att nya beredskaps- och planeringszoner ska vara införda senast den 1 juli 2022.

Behöver man vara mer orolig för att det ska inträffa en kärnkraftsolycka idag eftersom beredskapen nu förstärks?

Nej, säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Strålsäkerhetsmyndigheten gör regelbundet tillsyn på kärnkraftverken för att kontrollera att de uppfyller de säkerhetskrav som lagar och föreskrifter ställer. Beredskapen förstärks nu för att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera en kärnkraftsolycka om den ändå skulle inträffa.

Förstärks beredskapen nu på grund av det oroliga omvärldsläget?

Nej, ansvariga myndigheter, exempelvis länsstyrelserna, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har som ständigt uppdrag att utveckla samhällets beredskap och begränsa följderna av allvarliga olyckor, såväl kring kärnkraftverken som andra verksamheter. Att de utökade beredskapszonerna införs nu under 2022 är ett arbete som har pågått sedan 2020 då regeringen fattade beslut om de nya zonerna.

Vilka var de viktigaste lärdomarna efter tidigare kärnkraftsolyckor till exempel i Fukushima?

Att det kan inträffa kärnkraftsolyckor, säkerhetskulturens betydelse, vikten av förberedelser samt vikten av att väga för- och nackdelar av åtgärder mot varandra, i synnerhet om åtgärderna sträcker sig över långa tidsrymder.

Varför är beredskapszonen bara upp till 25 kilometer?

Utrymning på grund av nedfallet kan bli aktuellt på större avstånd än så, det beror på situationen och vilka utsläpp och hur stort nedfallet är. Ett alternativ till utrymning under själva utsläppet kan vara att ta en jodtablett och hålla sig inomhus, tills utsläppet passerat. Då kan mätningar visa om det är säkert att stanna kvar eller om människor behöver lämna ett område på grund av nedfallets omfattning.

Vad vill man uppnå med nya beredskaps- och planeringszoner?

Målet är att undvika akuta strålskador vid en kärnkraftsolycka och att sena strålskador ska kunna minskas så långt det är möjligt och rimligt. De nya zonerna har även utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras effektivt, att samhället kan återhämta sig efter en olycka och att allmänheten ska kunna informeras och under en händelse få kännedom om vilka egna åtgärder de kan vidta.

Varför får inte kommunen några jodtabletter?

I inre och yttre beredskapszon kommer Länsstyrelsen i Kalmar respektive Halland på förhand dela ut jodtabletter. Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg, däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jodtabletter till områden som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha jodtabletter hemma. Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten.

Varför får inte kommunen några varningsmottagare?

Om något skulle hända på Oskarshamn kärnkraftverk så kommer läget inte vara lika akut för invånarna i planeringszonen som de som bor närmast kärnkraftverket. Därför finns inga varningsmottagare utdelade till kommunens invånare.

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir allmänheten varnad genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Vad har kommunerna för roll i planeringszonen?

Vid en olycka är kommunen delaktig i strålningsmätningar, planera för en inomhusvistelse, medverka vid en utdelning av jodtabletter (till vem och vart delas dessa ut). Även med planering för en evakuering och mottagande av evakuerade från angränsande län och att medverka under ett saneringsarbete. Arbetet med planeringen för detta samordnas av länsstyrelsen.

Vilka kommuner finns i Kronoberg?

Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult.

Ingår hela eller delar av kommunen i planeringszonen?

Inom Ringhals kärnkraftverks planeringszon:

  • Del av Ljungby kommun

Inom Oskarshamns kärnkraftverks planeringszon:

  • Del av Lessebo kommun
  • Hela Uppvidinge kommun

De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras effektivt.

Om larmet går, vad ska du i kommunen göra då?

Gå inomhus, stäng fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 Kronoberg för mer information.

Kommer allt vara klart till den 1 juli?

Nej, arbetet med de nya planeringszonerna är ett långsiktigt arbete som fortgår under 2022 och 2023.

Lyssna