Nottebäckskolan F-6

Nottebäckskolan är en liten skola från förskoleklass till årskurs 6 och med fritidshem. Den ligger mellan Norrhult och Klavreström, nära skog och sjöar med glas- och järnbruksmiljö in på knutarna.

Så arbetar vi på Nottebäckskolan

Skolan är organiserad i åldersindelade klasser och det finns naturliga samarbetsmöjligheter mellan årskurserna. Här finns gott om utrymme för lek och uteundervisning i området. Eleverna har förutom sina klassrum med tillhörande grupprum tillgång till gymnastiksal, slöjdsalar och matsal. Eleverna kan byta mellan olika gruppkonstellationer och möter även olika lärare i de ämnen de undervisas i. Elever i årskurs 6 som har moderna språk åker till Åsedaskolan för undervisning i ämnet.

Att eleverna mår bra och känner sig trygga på skolan är enligt forskning viktigt för lärande och utveckling under hela skoltiden. Vi arbetar kontinuerligt med trygghet och gemenskap på olika sätt, både inom och mellan klasserna. Våra kamratstödjare är aktiva på rasterna, vilket också är ett sätt att öka kamratskapen på skolan. Kamratstödjarna träffar varje månad trygghetsteamets pedagoger för att fånga upp signaler om mobbing och kränkning och snabbt kunna sätta in åtgärder mot det.

Från terminstart januari 2019 inledde vi ett större arbete gällande värdegrund. Detta startades med en "kickoff”-dag, och vi håller arbetet levande under hela vårterminen. Genom övningar och samhandling får elever en ökad syn på varandra och skolan, som en viktig del av samhället.

Elevinflytande

Alla skolans klasser har klassråd

På Nottebäckskolan har varje klass sitt klassråd. Här tar klasserna upp gemensamma angelägenheter som till exempel trygghet i skolan, undervisningens utformning och innehåll, skolans miljö och skolmat.

Elevråd ungefär varannan månad

Vid elevrådet träffas klassrepresentanter och rektor. Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas på att framföra sina synpunkter och ta ansvar. Inför varje möte får eleverna möjlighet att förbereda sig på de punkter som ska diskuteras.

Matrådet leds av kommunens kostchef

Här deltar matsalspersonal, elevrepresentanter och rektor. Ungefär två gånger per termin är det matrådsmöten. Protokoll från matråds- och samrådsmöten ligger i skolans skolportal.

Skolportalen

Elevhälsa

Elevhälsoteamet har mötestid varannan tisdagseftermiddag

I teamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog och vid behov även psykolog.

Teamet har till uppgift att tillsammans med övrig personal arbeta för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt känna trygghet och glädje i skolan.

Föräldrasamverkan

Vi välkomnar föräldrar och vårdnadshavare att besöka skolan

Föräldrar och vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete mellan skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att nå en hög måluppfyllelse.

Föräldrar och vårdnadshavare bjuds också in till föräldramöte, utvecklingssamtal och trivselinslag som ”öppet hus” med mera.

På Nottebäckskolan finns även en samrådsgrupp med föräldrarepresentanter, personalrepresentanter och rektor som träffas två till tre gånger per läsår för dialog och information om skolans verksamhet.

I Dexter anmäler föräldrar och vårdnadshavare sitt barns frånvaro och klasslärare lägger kontinuerligt ut information.

Dexter