Åsedaskolan 7-9

Åsedaskolan

På Åsedaskolan 7-9 strävar vi efter att ha en trivsam studiemiljö som ger goda studieresultat.

Med läroplanen som grund arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsarbete som syftar till att skapa en miljö som är utvecklande för elevernas lärande. Genom bland annat elevråd, elevhälsa och trygghetsenkäter har eleverna möjligheter att framföra sin tankar och förslag till förbättringar. Engagerade och kompetenta lärare arbetar för att eleverna ska lära sig att ta ansvar, få inflytande över undervisningens innehåll, ges ökad social kompetens och verktyg att bli engagerade medborgare. För bästa resultat och utveckling tror vi också på, och arbetar för ett nära samarbete mellan skolan och elevernas vårdnadshavare.

Information om obligatorisk lovskola

Enligt lag är alla grundskolor som har elever i årskurs 8 och 9 ålagda att erbjuda lovskola till de elever som inte uppnår en behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

En behörighet till ett nationellt yrkesprogram innebär att eleven har minst fem stycken godkända betyg (lägst betyget E) förutom kärnämnena matematik, svenska eller svenska som andra språk och engelska, sammanlagt åtta stycken godkända betyg. Lovskolan ska omfatta 50 timmar och de ska förläggas under juni månad.

Vi är i planeringsfasen av vår lovskola och behöver veta senast den 15 maj om ditt barn ska delta på lovskolan. Om eleven når betyg att uppnå en behörighet till ett nationellt yrkesprogram eller motsvarande krav för en elev i årskurs 8, så är lovskola inte aktuellt.

Anmäler ni ert barn till lovskola, blir anmälan bindande med gällande skollag (2010:800) under denna period. Eleven väljer då i samråd med sina lärare, ett kärnämne som ska läsas under lovskolan. När eleven bedöms klar med ämnet prövas eleven mot alla kunskapskrav i det aktuella ämnet. Eleven läser alltså inte in ”rester” eller enskilda kunskapskrav. Lovskolan får avbrytas tidigare om syftet med undervisningen uppnås på kortare tid än de 50 timmarna.

  • Lovskolan kommer att ges: 15–18/6 och 22–26/6.
  • Tiden är klockan 08:45 –15:00 samtliga dagar. Obligatorisk närvaro!
  • Lovskolan hålls i Åseda och lokal meddelas senare.
  • Skolan serverar lunch.

Frågor

Vid frågor om lovskolan kontakta

Katja Schönbeck
Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0474–476 43
E-post: katja.schonbeck@uppvidinge.se


Anmälan till lovskola

Fyll i anmälan härPDF