Vintergatan

Vintergatans förskola

Vintergatans förskola ligger i Lenhovda med närhet till flera natur- och utflyktsmål.

Vår vision är att skapa en verksamhet med lustfyllt lärande där barnen känner sig harmoniska samt får möjlighet att utveckla social kompetens, tilltro till sig själva och se sitt eget värde. På
Vintergatan arbetar vi för att alla, såväl barn som personal samt vårdnadshavare ska känna sig trygga och respekterade i vår verksamhet. Alla är olika men lika mycket värda, vi respekterar
olikheter och ser det som en tillgång.

Anmäl ändring av vistelsetider i Quiculum

Tänk på att anmäla och ansöka om ändring av vistelsetider minst två veckor i förväg.

Så arbetar vi på förskolan

Förskolan Vintergatan är en förskola som består av sex avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan har ett fantastiskt läge med närheten till naturen. På Vintergatan har vi mottagningskök och maten levereras från Lingården. I köket arbetar vår kock. Hon bakar vårt bröd och ser till att det serveras god och näringsriktig frukost och mellanmål. Förskolan har en utemiljö bestående av en gård med stort utrymme för aktiviteter och lek. I takt med att barnen växer och söker nya utmaningar så ger vi oss i allt större utsträckning ut i vår närmiljö. Vi ser de dagliga utomhusvistelserna som en självklarhet för att skapa rikligt med möjligheter till fysisk aktivitet. Vi strävar efter att vara
ute varje dag, ofta både för- och eftermiddag.

Arbetssätt

På Vintergatans förskola har vi ett utforskande arbetssätt, där barnens tankar, funderingar och teorier är viktiga. Pedagogerna är medforskande och försöker utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Som pedagog är man lyssnande, tillgänglig och aktiv tillsammans med barnen. I barnens arbete är inte produkten eller resultatet det viktigaste, utan processen och helheten.

Pedagogisk dokumentation

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra och hjälpa barnen att
reflektera över sina lärprocesser, sitt lärande och sin utveckling. Dokumentationen ger barnen något konkret att i efterhand gå tillbaka till och utgå från när de vill berätta vad de gjort. Vi pedagoger använder oss av den pedagogiska dokumentationen för att reflektera kring hur vi i verksamheten på bästa sätt kan tillvarata, stimulera, uppmuntra och utmana barnen i deras olika läroprocesser.

Prioriterade mål

Språk

Enligt förskolans läroplan hänger språk och lärande samman liksom språk och identitets-utveckling. Vi på Vintergatans förskola lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Detta sker genom att vi har ett språkutvecklande förhållningssätt i alla situationer under dagen, så att varje vardagssituation blir en situation för språkutveckling, till exempel vid matsituationer eller påklädning. Pedagogerna använder ett rikt språk, där vi medvetet benämner föremål och aktiviteter i ord, i stället för att säga ”det” eller ”den”. Vi arbetar med traditionellt språkarbete: Rim och ramsor, sång, rytmik, och vardagssamtal med barnen, men arbetar också mycket med språket i våra projektarbeten med barnen där barnen ökar sitt ordförråd och sin ordförståelse genom reflektion och återberättande. Högläsning av pedagog sker dagligen och vi har böcker lättillgängligt för barnen. Modersmålet är viktigt och vi pedagoger stödjer barnen genom att till exempel översätta centrala ord i undervisningen och erbjuder sagor på olika språk i Polyglutt. Språkförståelsen förstärks genom att vi arbetar mycket med tecken som stöd, bildstöd, bilder och konkret material.

Natur och utomhuspedagogik

Vi har naturtema som grund i vår verksamhet. Utomhuspedagogik gynnar en bättre natt-sömn och bättre koncentration. Enligt forskning finns en rad positiva effekter av att vistas mycket utomhus. För oss på Vintergatan är det självklarhet att utnyttja vår vackra närmiljö, och lära känna naturen som vi har runt omkring oss. Vi ser utemiljön som ett komplement till innemiljön där naturens material stimulerar till fantasi och kreativitet och ett lärande med alla våra sinnen. I skogen är allt levande viktigt och det ger en bra ingång till värde-grundsarbete, vad lever där och hur tar vi hand om våra djur och natur. I skogen föds frågor som man sedan kan arbeta vidare med utifrån läroplanens mål som att till exempel hitta en pinne som är lika lång som sig själv, se årstidsväxlingarna, eller gå till ett ställe med motoriska utmaningar.

Hållbar utveckling

Att skapa en hållbar framtid handlar om att redan i förskolan grundlägga goda vanor om hur vi gemensamt kan bidra till en bättre miljö. Vårt arbete på Vintergatan ska genomsyra både den fysiska miljön och undervisningens innehåll. På Vintergatans förskola kan kunskaper om hållbar utveckling till exempel handla om kretslopp, källsortering, resurssnålhet och vistelser i naturen. Vi strävar efter att barnen ska få lära sig att de val man gör i vardagen kan påverka mot en hållbar utveckling.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Quiculum senast klockan 08.00.

Kontakta våra avdelningar

Kometen

Telefon: 070-482 88 93

Luna

Telefon: 070-482 87 15

Orion

Telefon: 070-482 90 95

Pluto

Telefon: 070-482 86 77

Sirius

Telefon: 070-482 86 84

Tellus

Telefon: 070-482 88 41

Lyssna