Svalan

Svalans förskola i Norrhult

Svalans förskola ligger i det natursköna Norrhult. Nära till skogar, ängar och sjöar.

Utbildningen ska bygga på att vi har en tillåtande och trygg miljö där alla vågar uttrycka sina åsikter och vågar vara sig själva. Alla har ett lika värde och olikheter ses som en tillgång för lärande och utveckling. Vi arbetar för att alla, både barn och vuxna, ska känna sig trygga och respekterade. Vi
har en förskolemiljö där vi har roligt tillsammans och alla möts med uppskattning för den man är!

Anmäl ändring av vistelsetider i Quiculum

Tänk på att anmäla och ansöka om ändring av vistelsetider minst två veckor i förväg.

Så arbetar vi på förskolan

Förskolan Svalan är en förskola som består av åtta avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. De yngsta barnen går på Regnbågen i egna lokaler. Förskolan har ett fantastiskt läge med närheten till naturen. På Svalan har vi mottagningskök och maten levereras från Solgården. I köket arbetar våra tre kockar. De bakar vårt bröd och ser till att det serveras god och näringsriktig frukost och mellanmål. Förskolan har en utemiljö bestående av en gård med stort utrymme för aktiviteter och lek. I takt med att barnen växer och söker nya utmaningar så ger vi oss i allt större utsträckning ut i vår närmiljö. Vi ser de dagliga utomhusvistelserna som en självklarhet för att skapa rikligt med möjligheter till fysisk aktivitet. Vi strävar efter att vara ute varje dag, ofta både för- och eftermiddag.

Arbetssätt

På Svalans förskola har vi ett utforskande arbetssätt, där barnens tankar, funderingar och teorier är viktiga. Pedagogerna är medforskande och försöker utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Som pedagog är man lyssnande, tillgänglig och aktiv tillsammans med barnen. I barnens arbete är inte produkten eller resultatet det viktigaste, utan processen och helheten.

Pedagogisk dokumentation

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra och hjälpa barnen att reflektera över sina lärprocesser, sitt lärande och sin utveckling. Dokumentationen ger barnen något konkret att i efterhand gå tillbaka till och utgå från när de vill berätta vad de gjort. Vi pedagoger använder oss av den pedagogiska dokumentationen för att reflektera kring hur vi i verksamheten på bästa sätt kan tillvarata, stimulera, uppmuntra och utmana barnen i deras olika läroprocesser.

Prioriterade mål

Språk

Enligt förskolans läroplan hänger språk och lärande samman liksom språk- och identitetsutveckling. Vi på Svalans förskola lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Detta sker genom att vi har ett språkutvecklande förhållningssätt i alla situationer under dagen, så att varje vardagssituation blir en situation för språkutveckling, till exempel vid matsituationer eller påklädning. Pedagogerna använder ett rikt språk, där vi medvetet benämner föremål och aktiviteter i ord, i stället för att säga ”det” eller ”den”. Vi arbetar med traditionellt språkarbete: Rim och ramsor, sång, rytmik, och vardagssamtal med barnen, men arbetar också mycket med språket i våra projektarbeten med barnen där barnen ökar sitt ordförråd och sin ordförståelse genom reflektion och återberättande. Högläsning av pedagog sker dagligen och vi har böcker lättillgängligt för barnen. Modersmålet är viktigt och vi pedagoger stödjer barnen genom att till exempel översätta centrala ord i undervisningen och erbjuder sagor på olika språk i Polyglutt. Språkförståelsen förstärks genom att vi arbetar mycket med tecken som stöd, bildstöd, bilder och konkret material.

Natur och utomhuspedagogik

Vi har naturtema som grund i vår verksamhet. Utomhuspedagogik gynnar en bättre natt-sömn och bättre koncentration. Enligt forskning finns en rad positiva effekter av att vistas mycket utomhus. För oss på Svalan är det självklarhet att utnyttja vår vackra närmiljö, och lära känna naturen som vi har runt omkring oss. Vi ser utemiljön som ett komplement till innemiljön där naturens material stimulerar till fantasi och kreativitet och ett lärande med alla våra sinnen. I skogen är allt levande viktigt och det ger en bra ingång till värdegrundsarbete, vad lever där och hur tar vi hand om våra djur och natur. I skogen föds frågor som man sedan kan arbeta vidare med utifrån läroplanens mål som att till exempel hitta en pinne som är lika lång som sig själv, se årstidsväxlingarna, eller gå till ett ställe med motoriska
utmaningar.

Hållbar utveckling

Att skapa en hållbar framtid handlar om att redan i förskolan grundlägga goda vanor om hur vi gemensamt kan bidra till en bättre miljö. Vårt arbete på Svalan ska genomsyra både den fysiska miljön och undervisningens innehåll. På Svalan förskola kan kunskaper om hållbar utveckling till exempel handla om kretslopp, källsortering, resurssnålhet och vistelser i naturen. Vi strävar efter att barnen ska få lära sig att de val man gör i vardagen kan påverka mot en hållbar utveckling.

Läroplan för förskolan 2018

Vi arbetar och utgår från förskolans läroplan 2018. Alla som arbetar i förskolan har också tystnadsplikt samt anmälningsplikt till socialtjänsten.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Quiculum senast klockan 08.00.

Kontakta våra avdelningar

Regnbågen

Telefon, Gul: 073-447 82 26
Telefon, Blå: 073-447 82 28
Telefon, Röd: 073-447 82 25

Fjärilen

Telefon: 070-981 36 42

Guldbaggen

Telefon: 070-981 36 78

Humlan

Telefon: 070 485 02 03

Nyckelpigan Grå

Telefon: 076-713 64 36

Nyckelpigan Röd

Telefon: 070-981 36 70

Köket

Telefon: 076-640 45 68

Lyssna