Avgifter och regler

På den här sidan finns information om avgifter och regler för förskola och fritidshem.

Avgiften för barnomsorg beror på familjens bruttoinkomst (inkomst före skatt) och antalet placerade barn på förskola eller i fritidshem. Du betalar avgift varje månad under årets samtliga 12 månader.

Så fort ditt barn får en placering på en förskola eller ett fritidshem måste en inkomst registreras i IST. Om du väljer att inte registrera din inkomst får du per automatik betala maxtaxa. Har du en gång registrerat en inkomst, så är det den inkomsten som vi beräknar barnomsorgsavgiften på.

Du har en skyldighet som vårdnadshavare att hålla dina inkomst- och familjeuppgifter uppdaterade, för att undvika återbetalning vid en avgiftskontroll.

Om en barnomsorgsavgift inte betalas inom två månader från det att skulden uppkom, sker automatisk avstängning av förskole- eller fritidshemsplats.

Så beräknas avgiften för förskola och fritidshem

Placering mer än 15 timmar per vecka

Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Vid placering av 1-2-åringar gäller full avgift oavsett antal timmar på förskolan. För 3-5-åringar som går 15 timmar eller mindre betalas ingen avgift om timmarna är förlagda tisdag-torsdag, bestämda tider.

Inkomsttaket från och med 1 januari 2021 är 50 340 kr per månad och hushåll. Inkomster utöver det ändrar inte avgiften.

Förskola 1-5 år

 • Barn nummer 1: Avgiftstak 3 % - dock högst 1 510 kronor per månad.
 • Barn nummer 2: Avgiftstak 2 % - dock högst 1 007 kronor per månad.
 • Barn nummer 3: Avgiftstak 1 % - dock högst 503 kronor per månad.
 • Barn nummer 4: Ingen avgift.

Fritidshem

 • Barn nummer 1: Avgiftstak 2 % - dock högst 1 007 kronor per månad.
 • Barn nummer 2: Avgiftstak 1 % - dock högst 503 kronor per månad.
 • Barn nummer 3: Avgiftstak 1 % - dock högst 503 kronor per månad.
 • Barn nummer 4: Ingen avgift.

Avgiften faktureras alltid månaden efter. Detta innebär att avgiften för till exempel mars faktureras i april.

Detta räknas som avgiftsgrundande inkomster

Inkomst av anställning eller egen näringsverksamhet och olika typer av ersättningar eller bidrag som är skattepliktiga. Här är exempel på skattepliktiga inkomster:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag och omvårdnadsbidrag (den skattepliktiga delen)
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Arvoden

Exempel på inkomster som inte räknas

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Familjebarnsersättning (omkostnadsdelen)
 • Lånedelen av statligt studiemedel (CSN)
 • Bidragsdelen av statligt studiemedel (CSN)
 • Invaliditetsersättning
 • Kommunalt bostadsstöd
 • Traktamente och reseersättningar
 • Ekonomiskt bistånd
 • Etableringsersättning
 • Underhållsstöd

Avgiftskontroll

Avgiften för en plats i förskola och på fritidshem i Uppvidinge kommun baseras på den inkomst som du meddelar till kommunen.

Ett hushåll består av de vuxna som bor tillsammans. Du måste själv rapportera in till kommunen hur mycket ditt hushåll tjänar. Om du inte rapporterar in rätt inkomst kommer din avgift att bli fel. En gång om året kontrollerar vi om den inkomst som du lämnat in till oss stämmer med den inkomst du deklarerat till Skatteverket.

De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka. Om du sedan tidigare har skulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.

Hur går en avgiftskontroll till och vilket år kontrolleras?

Vi får uppgifter om ditt hushålls deklarerade inkomster från Skatteverket. Uppgifterna går två år tillbaka i tiden. Det beror på att Skatteverket då har räknat ut hur mycket alla tjänat. Exempel: År 2021 jämför vi din inrapporterade inkomst till kommunen 2019 med din deklarerade inkomst till Skatteverket för 2019.

När vi jämfört dina uppgifter delar vi hushållets totala deklarerade årsinkomst med 12, och får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat till kommunen. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften har varit för hög eller för låg.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri allmän förskola 525 timmar (15 timmar per vecka) per år. Allmänna förskolan följer skolans läsårstider vilket innebär att den inte gäller i juni, juli och augusti. Under juni, juli och augusti är reduceringen av avgiften inte avdragen.

Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till allmän förskola. Om du är sjukskriven eller har graviditetspenning får du kontakta respektive förskolechef för att diskutera tider då barnet/barnen ska gå på förskola.

Allmän förskola gäller inte placering i fritidshem

Bestämmelserna om allmän förskola gäller inte för placering i fritidshem. Vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga får behålla fritidshemsplatsen högst 14 dagar. Vid föräldraledighet får platsen behållas i 14 dagar efter det yngre barnets födelse.

Öppettider på förskolan

Förskolorna har öppet måndag till fredag mellan klockan 05.45 och klockan18.00.

Stängningstiden kan i enstaka fall sträcka sig till senast klockan 18.30 efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskolechef. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.

Semester och lediga dagar

I samband med semesterperioden, juni-augusti, samordnas förskoleverksamheten. Det kan innebära att barn tillfälligt hänvisas till en annan förskola än den ordinarie.

Fyra dagar per kalenderår stänger förskolan för personalens planering och fortbildning. Föräldrarna får minst en månad innan information om vilka dagar förskolan är stängd. Om barnet behöver omsorg under dessa dagar har barnet rätt att få det, då kan barnet placeras på en annan förskola.

Vårdnadshavare har rätt att ha sitt barn under maximalt fyra fridagar om året i förskolan även om han eller hon inte arbetar eller studerar. Vårdnadshavare ska i god tid prata med förskolechefen. Fridagarna kan ges under terminstid, inte under jullov eller sommarlov, och gäller endast för de barn som har en betalande plats och inom ramen för barnets ordinarie placeringstid.

Fridagar anmäls minst två veckor i förväg till förskolan. Del av dag räknas som heldag.

Lovomsorg för elever som inte är inskrivna på fritidshem

Lovomsorg för elever som inte är inskrivna i barnomsorgen kostar 300 kronor per vecka eller sammanhängande 5-dagarsperiod förutom lördagar, söndagar eller helgdagar, oavsett placeringstid.

Ansök om fritidshemsplats under lov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer med förskoleplatsen/fritidshemsplatsen om jag är korttidspermitterad?

Om du som vårdnadshavare är korttidpermitterad behåller barnet sin plats på förskola alternativt fritids och du kan lämna ditt barn på de vanliga tiderna som du brukar ha. Du betalar samma avgift som tidigare.